Porady Prawne

Jeśli gmina nie posiada własnej jednostki budżetowej, czy może bez przetargu, we własnym zakresie utworzyć punkt selektywnej zbiórki odpadów?

Czy gmina nie posiadająca własnej jednostki budżetowej może we własnym zakresie utworzyć punkt selektywnej zbiórki odpadów?


Jeśli gmina nie posiada własnej jednostki budżetowej, czy może bez przetargu, we własnym zakresie utworzyć punkt selektywnej zbiórki odpadów, zatrudnić pracownika, a odbiór odpadów zgromadzonych w punkcie zawrzeć w SIWZ do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów?

Odpowiedź eksperta:

Półroczny okres przystosowania do nowego systemu

Jeszcze jedno pytanie nasuwa się w związku z nowym regulaminem, jeśli regulamin będzie obowiązywał od 1 stycznia 2013r. W regulaminie są zawarte art. przystosowane do nowego systemu gospodarowania odpadami, częstotliwość wywozu, segregacja, wyposażenie pojemnika, wszystko zgodnie z nową ustawą. Nowy system rusza od 01.07.2013r. to co z półrocznym okresem, jeśli regulamin już obowiązuje a gmina będzie przystosowana do nowego systemu dopiero od 01.07.2013r. Jak rozwiązać ten problem?

Odbiór odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

W naszej gminie zdecydowaliśmy, że nie będziemy zbierać odpadów zielonych i w regulaminie zapisalismy by każdy właściciel wyposażył nieruchomość w kompostownik. Czy jest to zgodne i możliwe do zastosowanie patrząc na zapisy w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku? Wówczas nasuwa się pytanie: czy jeśli nie będziemy ich obierac tylko będą one kompostowane co wówczas z rozporządzeniem MŚ w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji?

Regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy

Śląski Urząd Wojewódzki poinformował, iż dotychczasowe regulaminy tracą moc z dniem 31 grudnia 2012r. dlatego też konieczne jest uchwalenie przez radę nowych regulaminów i to w takim terminie, aby po ich publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym mogło wejść w życie z dniem 01.01.2013r. Plan Gospodarki odpadami dla wojew. śląskiego został uchwalony 24.08.2012r. a zgodnie z art 4 pkt.

Punkty zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Zgodnie z zapisem art. 3 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy

„tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO pochodzącego z gospodarstw domowych”

Jednocześnie w art. 6d) pkt 4

„Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w szczególności:

Podstawa prawna i organ właściwy do uchwalania taryfy

Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie zagadnień dotyczących podstawy prawnej uchwał w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym, jak również określenie organu właściwego do uchwalania taryfy po wejściu w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.1.

Strony