Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy oferuje:

świadczenie usług z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach, w szczególności:

 1. sprzedaż opracowanego kompleksowo przez Kancelarię poradnika z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, po nowelizacji z dnia 1 lipca 2011 r., pt. „Nowe prawo śmieciowe – poradnik dla gmin”,
 2. przygotowywanie w procedurze przetargu na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 3. pomoc gminom w przeprowadzeniu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 4. pomoc uczestnikom przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przy zaskarżeniu SIWZ, wzoru umowy, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zastępstwo w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą
 5. przygotowywanie umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 6. przygotowywanie wzorów uchwał rady gminy w sprawie:
  • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty,
  • stawki opłaty za pojemnik na odpady o określonej pojemności,
  • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościi zagospodarowania tych odpadów,
  • wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
  • podziału obszaru gminy na sektory,
  • odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  • dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,
  • przejęcia wszystkich albo wskazanych obowiązków właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz art. 5 ust. 1 pkt 4,
  • sposobów udokumentowania wykonywania obowiązków związanych z pozbywaniem się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych,
  • górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości pozbywających się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,
  • górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych w przypadku, w którym nie są oni obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

świadczenie usług z innych dziedzin prawa, w szczególności z zakresu szeroko pojętego prawa ochrony środowiska

» www.prawoochronysrodowiska.com.pl

udzielanie ustnych porad, sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz

w zakresie prawa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących gospodarki odpadami, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, prawa ochrony środowiska oraz prawa ochrony przyrody,

reprezentowanie klienta

na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sądami, postępowaniach administracyjnych przed urzędami i innymi organami oraz wnoszenie wszelkich związanych z tym pozwów, podań, wniosków, środków odwoławczych i innych pism.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/