Porady Prawne

Jak prawnie przedstawia się sprawa wypowiedzenia dotychczas zawartych przez mieszkańców umów?

Wypowiedzenie dotychczas zawartych umów przez mieszkaców nieruchomości


Jak prawnie przedstawia się sprawa wypowiedzenia dotychczas zawartych przez mieszkańców umów? Czy od 1 lipca 2013r. umowy zawarte przez mieszkańców z „automatu” tracą ważność, czy też każdy z mieszkańców ma jednak obowiązek wypowiedzenia zwartej umowy w odpowiednim terminie.

Odpowiedź eksperta:

Czy zachodzi przesłanka zakazu stanowienia prawa miejscowego na terenie gminy przekazującej przez gminę przejmującą zadanie na podstawie Porozumienia?

Przesłanka zakazu stanowienia prawa miejscowego na terenie gminy przekazującej przez gminę przejmującą zadanie na podstawie Porozumienia


Zgodnie z zapisem §2 ust. 1 „Gmina przekazująca oświadcza, że przenosi na Gminę przejmującą wszelkie prawa i obowiązki związane z przekazanymi zadaniami, w tym stanowienie aktów prawa miejscowego oraz wydawanie decyzji administracyjnych”.

W związku z koniecznością podejmowania licznych uchwał, w tym uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy czy można zastosować Vacatio legis?

Możliwość zastosowania Vacatio legis w związku z koniecznością podejmowania licznych uchwał w tym regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach


W związku z koniecznością podejmowania licznych uchwał, w tym uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy czy można zastosować Vacatio legis. Uchwalić uchwałę, która weszłaby w życie z dniem 01.07.2013, kiedy to prawnie zaczyna funkcjonować zmieniony system gospodarowania odpadami na terenie gminy.

Strony