Porady Prawne

Czy samorządowy zakład budżetowy, w ogóle może odbierać odpady z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy?

Na terenie Gminy znajduje się targowisko miejskie, na którym handel odbywa się przede wszystkim z pawilonów handlowych. Handlujący dzierżawią od gminy grunty na targowisku. Przeważnie są właścicielami pawilonów (część pawilonów jest własnością gminy). Płacą czynsz dzierżawny, ale nie są obciążani dodatkowo za wywóz odpadów. Targowisko sprząta Miejski Zakład Komunalny - samorządowy zakład budżetowy, który wystawia fakturę na gminę. Przy pawilonach nie ma pojemników na śmieci. Są zbiorcze kontenery w wyznaczonych punktach, do których trafiają śmieci od handlujących i kupujących.

Czy właściciel nieruchomości w aktualnym stanie prawnym ma obowiązek podpisać umowę na odbiór stałych odpadów komunalnych i czy jest obowiązany ją okazywać do kontroli uprawnionym organom wraz z dowodami płacenia za tę usługę?

Czy właściciel nieruchomości w aktualnym stanie prawnym ma obowiązek  podpisać umowę na odbiór stałych odpadów komunalnych i czy jest  obowiązany ją okazywać do kontroli uprawnionym organom wraz z dowodami płacenia za tę usługę oraz czy w przypadku barku takiej umowy oraz dowodów płacenia za usługi odbioru śmieci, ponosi odpowiedzialność?

Odpowiedź eksperta:

Czy zadania z zakresu ustalenia, poboru i windykacji opłaty gmina może przekazać do realizacji jednostce budżetowej jakim jest zakład posiadający odrębną księgowość?

Zakład Gospodarki Komunalnej jest jednostką budżetową gminy prowadzącą działalność do tego czasu w zakresie utrzymania czystości i gospodarki odpadami, czy w świetle nowych przepisów znowelizowanej ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Zakład nasz będzie mógł realizować zadania z zakresu ustalenia, poboru i windykacji opłaty i czy te zadania może gmina przekazać do realizacji jednostce budżetowej jakim jest Zakład posiadający odrębną księgowość.

Odpowiedź eksperta:

Czy pracownikiem, którego prezydent miasta może upoważnić do wydawania decyzji może być pracownik jednostki organizacyjnej innej niż urząd miasta?

Niektóre gminy zamierzają przekazać zadania polegające na gospodarowaniu odpadami komunalnymi przez gminę określone w rozdziale 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z poźn. zm.) własnej jednostce organizacyjnej prowadzonej w formie jednostki budżetowego i w związku z tym upoważnić na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.

Rodzaje dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu

Brak jednoznacznie określonych rodzajów dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, o których mowa w art. 9p ustawy u.c.p.g, które mogą służyć w celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu.

Nałożenie na gminę kary pieniężnej za niezłożenie sprawozdania w terminie

Czy rok 2013 może być rokiem przejściowym, w którym nie będą nakładane na gminy kary pieniężne, o których mowa w art. 9z ust. 1 – 3 u.c.p.g., tym bardziej, że za nierzetelne, nieterminowe sprawozdania składane przez przedsiębiorców, bądź brak wykonania przez nich obowiązku określonego w art. 9g u.c.p.g. w 2012r. nie są nakładane kary?

Odpowiedź eksperta:

Lista właścicieli, od których przedsiębiorca odbiera odpady komunalne na podstawie umowy zawartej z gminą

Dotyczy liczby właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne. Problem ten dotyczy głównie części VII rocznego sprawozdania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zapis ten wymaga uszczegółowienia. Czy chodzi o łączną liczbę właścicieli nieruchomości w skali roku, czy w rozbiciu na poszczególne kwartały?

Nasza interpretacja:

Strony