Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

  • udzielania pisemnych porad i ustnych konsultacji w zakresie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.),
  • sporządzania opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych związanych z tematyką ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • opracowywania, weryfikacji i poprawiania projektów wszelkich aktów prawnych związanych z tematyką ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym: uchwał, umów, regulaminów, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odwołań, odpowiedzi na odwołania, skarg, ogłoszeń, wezwań, zawiadomień, wniosków, umów w sprawie zamówień publicznych, protokołów, itp.
  • zastępowania klienta lub udziału łącznie z nim w negocjacjach,
  • reprezentowanie klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Nasi prawnicy występują w imieniu klienta jako pełnomocnicy:

  • przed sądami wszystkich instancji, w postępowaniu cywilnym i karnym; przed Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, przed sądami polubownymi (arbitrażowymi), Krajową Izbą Odwoławczą;
  • w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej, zarówno w pierwszej instancji, jak i w instancji odwoławczej (w urzędach: miast, gmin, powiatów, marszałkowskich i wojewódzkich; w ministerstwach i urzędach centralnych; przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi, przed urzędami i izbami skarbowymi);
  • w postępowaniu egzekucyjnym, sądowym (w tym w postępowaniu grupowym) i administracyjnym.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/