Porady Prawne

Na jak długi okres czasu można uzyskać zezwolenie na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych?

Zezwolenie na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych


Odpowiedź eksperta:

Zezwolenie to wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Wydaje je wójt.


Hasła kluczowe:

utrzymanie czystości i porządku w gminach, zezwolenie, transport nieczystości ciekłych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Co stanie się w sytuacji, gdy prowadzący instalację do przetwarzania odpadów komunalnych przyjmuje odpady komunalne zmieszane?

Kara za przyjęcie odpadów komunalnych spoza regionu gospodarki odpadami komunalnymi


Odpowiedź eksperta:

W sytuacji opisanej w pytaniu prowadzący instalację podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł za każdą tonę odebranych w ten sposób odpadów. kare ta wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska.


Hasła kluczowe:

Jaka kara grozi za prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów bez zezwolenia?

Prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów bez zezwolenia


Odpowiedź eksperta:

Zgodnie z art. 79b ust. 2 pkt 4 ustawy o odpadach prowadzenie takiej działalności bez zezwolenia lub z naruszeniem jego warunków podlega karze pieniężnej do 10 000 zł. Karę tą wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska.


Hasła kluczowe:

Czy termin podjęcia wymaganych uchwał wynosi również 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu?

Obowiązek przekazywania właściwym organom sprawozdań przez podmioty odbierające odpady komunalne


26 lipca 2012r. rozstrzygnięciem nadzorczym PN.4131.200.2012 Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność uchwały w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016, czy wobec tego termin podjęcia wymaganych uchwał wynosi również 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu czy powinniśmy podjąc uchwały do końca roku 2012r.

Strony