Radca Prawny Jędrzej Klatka o dochodzeniu zadośćuczynienia za utratę zdrowia z powodu smogu – uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2021 r.

Jak wynika z oceny jakości powietrza w Polsce, sporządzonej dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska1, najbardziej alarmujące wyniki stwierdza się w okresie zimowo-jesiennym w pobliżu rejonów przemysłowych i w miastach. Wspomniana ocena jakości powietrza wykonana została pod kątem ochrony zdrowia, obejmując aż 12 szkodliwych substancji: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), pył PM10; ołów (Pb), arsen (As), kadm (Cd), nikiel (Ni) i benzo(a)piren (B(a)P) oraz pył PM2,5. Największym problemem jest występowanie w Polsce benzo(a)pirenu.

Komentarz r. pr. J. Klatki do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej

Rośnie liczba nielegalnych wysypisk, także tych z odpadami niebezpiecznymi. Samorządy zostały pozostawione same sobie. Mogą co najwyżej oznaczyć „bombę ekologiczną” i liczyć, że nie wybuchnie, ani wyleje się. Ministerstwo Klimatu zapowiada zmianę przepisów, które mają zaostrzyć kary za przestępstwa śmieciowe. Czy jednak same represje rozwiążą problem? Czytaj więcej na Prawo.pl:https://www.prawo.pl/samorzad/nielegalne-podrzucanie-odpadow-rzad-chce-w...

Dochodzenie odszkodowania za utratę zdrowia z powodu smogu - uchwała SN III CZP 27.20

Sygn. akt III CZP 27/20UCHWAŁADnia 28 maja 2021 r.Sąd Najwyższy w składzie:SSN Marta Romańska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Paweł Grzegorczyk SSN Monika KobaProtokolant Anna Jędrzejczakw sprawie z powództwa O. P. przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Klimatu i Ministrowi Aktywów Państwowych przy udziale Rzecznika Praw Obywatelskich i prokuratora o ochronę dóbr osobistych, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 28 maja 2021 r.,zagadnienia prawnego przedstawionegoprzez Sąd Okręgowy w G.postanowieniem z dnia 24 stycznia 2020 r., sygn.

Pięć sposobów na uniknięcie kary za gospodarowanie odpadami

Kary nakładane w postępowaniu administracyjnym przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ) nie zawsze są prawidłowo obliczone czy zasadne. Wniesienie skutecznego odwołania stanowi ważny instrument walki o prawa przedsiębiorców gospodarujących odpadami. Warto zatem zastanowić się, jakie argumenty mogą wpłynąć na uniknięcie kary nałożonej przez WIOŚ lub na zmniejszenie jej wysokości. Uniknięcie kary – sposób pierwszyZgodnie z art. 189f §1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji

W dniu 8 stycznia 2020 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Klimatu zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji.

Wpis małych przedsiębiorcow do BDO w świetle art. 50 ustawy o odpadach - wyjaśnienia Ministra Klimatu

Minister Klimatu na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wydał objaśnienia prawne dotyczące stosowania przepisów art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach w zakresie obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO przez wytwórców odpadów będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami.

Strony

Filtr

Art. ustawy:

Typ treści: