Porady Prawne

Czy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy powinien być opiniowany tylko przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, czy też powinien zostać zaopiniowany np. przez: związki zawodowe, organizacje pozarządowe?


Czy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy powinien być opiniowany tylko przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, czy też powinien zostać zaopiniowany np. przez: związki zawodowe, organizacje pozarządowe – mające w swoim statucie ochronę środowiska, gospodarkę odpadami, policję, straż miejską, firmy odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?
Prosimy o ewentualne uszczegółowienie organów opiniodawczych Regulamin.

Nasza interpretacja:

Kto w przypadku Wspólnot Mieszkaniowych powinien być wykazany w deklaracji jako podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji?

Kto w przypadku Wspólnot Mieszkaniowych powinien być wykazany w deklaracji jako podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji, ze wskazaniem danych typu NIP, adres itp. Wspólnota Mieszkaniowa czy też Zarządca Nieruchomości (Zarząd Wspólnoty)? Istotne jest to z punktu widzenia późniejszej egzekucji zaległości z tytułu opłaty. To na podmiot, który zobowiązany jest do złożenia deklaracji wystawiany będzie tytuł wykonawczy do egzekucji, a na Zarząd Wspólnoty tytułu egzekucyjnego raczej się nie wystawi?

Jakie informacje o podmiocie odbierającym odpady komunalne powinna umieścić gmina na swojej stronie internetowej?

Czy gmina powinna od 1 stycznia 2012 r. udostępnić na stronie internetowej urzędu gminy (zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9c ustawy u.c.p.g.) informacje o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art.

Gdzie powinna zostać zawarta informacja o sposobie zagospodarowania odpadów komunalnych – w KPO czy w KEO?

Brak wiedzy ze strony podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na temat sposobów zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. W konsekwencji kwartalne sprawozdania składane przez podmioty odbierające odpady komunalne zawierają nierzetelne informacje, wymagające weryfikacji i niekiedy wielokrotnej poprawy.

Czy gmina na podstawie sprawozdań kwartalnych składanych przez przedsiębiorców powinna sama wyliczać osiągnięte przez te podmioty w danym roku poziomy?

W nawiązaniu do art. 3 ust. 2 pkt. 9c ustawy u.c.p.g. kwestią wymagającą wyjaśnienia jest czy gmina na podstawie sprawozdań kwartalnych składanych przez przedsiębiorców powinna sama wyliczać osiągnięte przez te podmioty w danym roku poziomy, czy też, i w jakiej formie przedsiębiorca powinien wykazać osiągnięcie w danym roku wymaganych limitów?

Nasza interpretacja:

Jak zapisać w uchwale rady gminy, od kiedy będzie obowiązywał nowy regulamin?

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych regulaminów, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 stycznia 2012 r.

W jaki sposób rozliczać osoby fizyczne mające zarejestrowaną działalność gospodarczą w miejscu swojego zamieszkania, a prowadzące ją poza tym miejscem i nie wytwarzające odpadów w związku z prowadzoną przez siebie działalnością?

W jaki sposób rozliczać osoby fizyczne mające zarejestrowaną działalność gospodarczą w miejscu swojego zamieszkania, a prowadzące ją poza tym miejscem  i nie wytwarzające odpadów w związku z prowadzoną przez siebie działalnością? Np. pielęgniarka, która ma zarejestrowaną działalność gospodarczą na adres swojego miejsca zamieszkania, a faktycznie pracuje w szpitalu.

Odpowiedź eksperta:

Strony