Źródło

 1. Radca Prawny (156)
  1. Jędrzej Klatka (19)
  2. Dominika Nosal (10)
  3. Agnieszka Dylong (9)
  4. Michał Kuźniak (1)
 2. Sąd (74)
  1. Wojewódzki Sąd Administracyjny (dowolny) (44)
   1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (7)
   2. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (7)
   3. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (6)
   4. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (6)
   5. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim (5)
   6. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (4)
   7. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (3)
   8. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (3)
   9. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (3)
   10. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (2)
   11. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (2)
   12. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie (2)
   13. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (1)
   14. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie (1)
   15. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu (1)
   16. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (1)
  2. Naczelny Sąd Administracyjny (28)
  3. Sąd Najwyższy (2)
 3. RIO (53)
  1. RIO w Warszawie (12)
  2. RIO w Łodzi (8)
  3. RIO w Lublinie (7)
  4. RIO w Poznaniu (5)
  5. RIO we Wrocławiu (4)
  6. RIO w Rzeszowie (3)
  7. RIO w Bydgoszczy (3)
  8. RIO w Zielonej Górze (3)
  9. RIO w Kielcach (2)
  10. RIO w Krakowie (1)
  11. RIO w Olsztynie (1)
  12. RIO w Szczecinie (1)
  13. RIO w Gdańsku (1)
  14. RIO w Katowicach (1)
 4. Wojewoda (49)
  1. Wojewoda lubelski (10)
  2. Wojewoda wielkopolski (6)
  3. Wojewoda podkarpacki (5)
  4. Wojewoda warmińsko-mazurski (5)
  5. Wojewoda zachodniopomorski (5)
  6. Wojewoda podlaski (3)
  7. Wojewoda śląski (3)
  8. Wojewoda dolnośląski (3)
  9. Wojewoda kujawsko-pomorski (3)
  10. Wojewoda łódzki (2)
  11. Wojewoda pomorski (1)
  12. Wojewoda mazowiecki (1)
  13. Wojewoda małopolski (1)
  14. Wojewoda opolski (1)
 5. Organ uchwałodawczy (26)
  1. Sejm (17)
  2. Senat (7)
  3. Sejmik Wojówdztwa (1)
 6. Ministerstwo (22)
  1. Ministerstwo Środowiska (17)
  2. Ministerstwo Gospodarki (2)
  3. Rada Ministrów (1)
  4. Ministerstwo Finansów (1)
  5. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (1)
 7. Prasa (13)
 8. Inny (10)
 9. Prezydent (3)

Art. Ustawy

 1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (356)
  1. Rozdział 3a. Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę. (207)
   1. Art. 6k. - Uchwała rady gminy (49)
   2. Art. 6r. - Dochód gminy (44)
   3. Art. 6n. - Wzór deklaracji o wysokości opłaty (43)
   4. Art. 6j. - Stawka opłaty (43)
   5. Art. 6c. - Obowiązek gmin odbierania odpadów komunalnych (32)
   6. Art. 6m. - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (31)
   7. Art. 6h. - Opłata wnoszona przez właścicieli nieruchomości na rzecz gminy (20)
   8. Art. 6q. - Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej (19)
   9. Art. 6d. - Obowiązek organizacji przetargów na odbieranie odpadów komunalnych (14)
   10. Art. 6l. - Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty, inkaso (13)
   11. Art. 6o. - Opłata szacunkowa (11)
   12. Art. 6i. - Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami, terminy (6)
   13. Art. 6f. - Umowa na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (4)
   14. Art. 6g. - Stosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych (3)
   15. Art. 6e. - Spółki z udziałem gminy, przetargi (2)
   16. Art. 6qa. - Wójt, burmistrz, prezydent miasta, uprawnienia egzekucyjne (2)
  2. Rozdział 2. Zadania gmin. (76)
   1. Art. 4. - Szczegółowe zasady (40)
   2. Art. 3. - Zadania własne (35)
   3. Art. 3c. - Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (3)
   4. Art. 3a. - Obowiązki gmin związane z przetargami (3)
   5. Art. 3b. - Wymagane poziomy recyklingu w gminach (1)
  3. Rozdział 3. Obowiązki właścicieli nieruchomości. (42)
   1. Art. 6. - Rozwinięcie (23)
   2. Art. 5. - Zakres obowiązków właścicieli (20)
   3. Art. 6a. - Przejęcie obowiązków (4)
  4. Rozdział 4a. Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. (26)
   1. Art. 9b. - Rejestr działalności regulowanej (10)
   2. Art. 9e. - Obowiązku podmiotu odbierającego odpady (6)
   3. Art. 9j. - Przyczyny wykreślenia z rejestru (5)
   4. Art. 9d. - Wymagania dotyczące odbierania odpadów komunalnych (5)
   5. Art. 9l. - Umowa na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych (3)
   6. Art. 9c. - Wpis do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady (2)
   7. Art. 9k. - Zakaz wykonywania działalności wydany przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (1)
   8. Art. 9g. - Wymagane poziomy recyklingu (1)
   9. Art. 9f. - Brak segregacji odpadów (1)
  5. Rozdział 1. Przepisy ogólne. (23)
   1. Art. 2. - Słowniczek (22)
   2. Art. 1. - Przedmiot regulacji (1)
  6. Rozdział 4d. Kary pieniężne. (14)
   1. Art. 9x. - Kary dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne (11)
   2. Art. 9z. - Kary dla gminy (4)
   3. Art. 9zb. - Podmiot nakładający kary (1)
   4. Art. 9y. - Kary dla gminnej jednostki organizacyjnej (1)
   5. Art. 9zd. - Obowiązek uiszczenia kary, terminy (1)
   6. Art. 9zf. - Odesłanie do przepisów Ordynacji podatkowej (1)
  7. Rozdział 4b. Sprawozdawczość. (12)
   1. Art. 9n. - Sprawozdania od podmiotów odbierających odpady komunalne (11)
   2. Art. 9q. - Roczne sprawozdania (1)
  8. Rozdział 4. Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług. (10)
   1. Art. 7. - Uzyskiwanie zezwoleń (5)
   2. Art. 9. - Zezwolenie; wygaśnięcie, cofnięcie (5)
  9. Rozdział 4c. Kontrola. (1)
   1. Art. 9u. - Kontrola przestrzegania i stosowania ustawy (1)
 2. Ustawa o odpadach (25)
  1. Dział I (6)
   1. Rozdział 5. Utrata statusu odpadów. (5)
    1. Art. 15. - Zakaz łącznego magazynowania (4)
    2. Art. 14. - Utrata statusu odpadów (1)
   2. Rozdział 2. Objaśnienia określeń ustawowych. (3)
    1. Art. 3. - Słowniczek (3)
  2. Dział III. Plany gospodarki odpadami. (5)
   1. Art. 38. - Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (3)
   2. Art. 35. - Plany gospodarki odpadami, zawartość (1)
   3. Art. 40. - Delegacja ustawowa (1)
   4. Art. 34. - Plany gospodarki odpadami (1)
  3. Dział II. Zasady ogólne gospodarki odpadami. (4)
   1. Rozdział 8. Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. (2)
    1. Art. 26. - Usuwanie odpadów (2)
   2. Rozdział 3. Zasada bliskości. (2)
    1. Art. 20. - Przetworzone odpadów w miejscu ich powstania (2)
   3. Rozdział 6. Zbieranie i transport odpadów. (1)
    1. Art. 24. - Transport odpadów (1)
   4. Rozdział 9. Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami. (1)
    1. Art. 27. - Obowiązek gospodarowania odpadami (1)
  4. Dział IV. Uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami oraz prowadzenie rejestru. (2)
   1. Rozdział 2. Rejestr. (1)
    1. Art. 55. - Indywidualne konto (1)
   2. Rozdział 1. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów. (1)
    1. Art. 41. - Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów (1)
    2. Art. 46. - Odmawa wydania zezwolenia (1)
  5. Dział X. Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne. (1)
   1. Rozdział 1. Przepisy karne. (1)
    1. Art. 174. - Naruszenie wymogów transportowych (1)
  6. Dział XI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe. (1)
 3. Ustawa o samorządzie gminnym (23)
  1. Rozdział 10. Nadzór nad działalnością gminną. (11)
   1. Art. 91. Nieważność uchwały; tryb (9)
   2. Art. 101. Zaskarżenie uchwały (1)
   3. Art. 92. Wstrzymanie wykonania uchwały (1)
  2. Rozdział 2. Zakres działania i zadania gminy. (6)
   1. Art. 6. Zakres działania gminy (3)
   2. Art. 7. Zadania własne (3)
   3. Art. 9. Jednostki organizacyjne (2)
  3. Rozdział 3. Władze gminy. (4)
   1. Art. 39. Wydawanie decyzji administracyjnych (3)
   2. Art. 19. Wybór przewodniczącego (1)
  4. Rozdział 1. Przepisy ogólne. (2)
   1. Art. 2. Charakter zadań (2)
  5. Rozdział 4. Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę. (1)
   1. Art. 40. Podstawy stanowienia prawa (1)
  6. Rozdział 7. Związki i porozumienia międzygminne. (1)
   1. Art. 64. Tworzenie (1)
   2. Art. 65. Osobowość prawna (1)
  7. Rozdział 6. Gminna gospodarka finansowa. (1)
   1. Art. 58. Uchwały o zobowiązaniach (1)
 4. Prawo zamówień publicznych (4)
  1. Dział I. Przepisy ogólne. (2)
   1. Rozdział 1. Przedmiot regulacji. (1)
    1. Art. 2. - Objaśnienia pojęć (1)
  2. Dział II. Postępowanie o udzielenie zamówienia. (1)
   1. Rozdział 4. Wybór najkorzystniejszej oferty. (1)
    1. Art. 91. - Kryteria oceny ofert (1)
 5. Swoboda działalności gospodarczej (1)
  1. Rozdział 4. Koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza. (1)
   1. Art. 71. - Decyzja zakazująca działalności regulowanej (1)
 6. Kodeks pracy (1)
  1. Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika. (1)
   1. Rozdział I. Obowiązki pracodawcy. (1)
    1. Art. 94. - Obowiązki pracodawcy (1)
 7. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (1)
  1. Dział II. Organizacja publicznego transportu zbiorowego. (1)
   1. Rozdział 3. Organizowanie publicznego transportu zbiorowego. (1)
    1. Art. 16. - Opłaty za korzystanie z przystanków (1)
 8. Prawo geologiczne i górnicze (1)
  1. Dział VI. Zakład górniczy, jego ruch oraz ratownictwo górnicze. (1)
   1. Rozdział 2. Ruch zakładu górniczego. (1)
    1. Art. 118. - Zagrożenia naturalne (1)
 9. Prawo wodne (1)