Źródło

 1. Radca Prawny (150)
  1. Jędrzej Klatka (17)
  2. Agnieszka Dylong (9)
  3. Dominika Nosal (6)
  4. Michał Kuźniak (1)
 2. Sąd (67)
  1. Wojewódzki Sąd Administracyjny (dowolny) (44)
   1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (7)
   2. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (7)
   3. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (6)
   4. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (6)
   5. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim (5)
   6. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (4)
   7. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (3)
   8. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (3)
   9. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (3)
   10. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (2)
   11. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie (2)
   12. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (2)
   13. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (1)
   14. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (1)
   15. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu (1)
   16. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie (1)
  2. Naczelny Sąd Administracyjny (22)
  3. Sąd Najwyższy (1)
 3. RIO (52)
  1. RIO w Warszawie (11)
  2. RIO w Łodzi (8)
  3. RIO w Lublinie (7)
  4. RIO w Poznaniu (5)
  5. RIO we Wrocławiu (4)
  6. RIO w Rzeszowie (3)
  7. RIO w Zielonej Górze (3)
  8. RIO w Bydgoszczy (3)
  9. RIO w Kielcach (2)
  10. RIO w Krakowie (1)
  11. RIO w Olsztynie (1)
  12. RIO w Katowicach (1)
  13. RIO w Szczecinie (1)
  14. RIO w Gdańsku (1)
 4. Wojewoda (45)
  1. Wojewoda lubelski (7)
  2. Wojewoda wielkopolski (6)
  3. Wojewoda zachodniopomorski (5)
  4. Wojewoda warmińsko-mazurski (5)
  5. Wojewoda podkarpacki (4)
  6. Wojewoda dolnośląski (3)
  7. Wojewoda śląski (3)
  8. Wojewoda kujawsko-pomorski (3)
  9. Wojewoda podlaski (3)
  10. Wojewoda łódzki (2)
  11. Wojewoda pomorski (1)
  12. Wojewoda opolski (1)
  13. Wojewoda mazowiecki (1)
  14. Wojewoda małopolski (1)
 5. Organ uchwałodawczy (17)
  1. Sejm (10)
  2. Senat (7)
  3. Sejmik Wojówdztwa (1)
 6. Prasa (13)
 7. Ministerstwo (11)
  1. Ministerstwo Środowiska (9)
  2. Ministerstwo Gospodarki (2)
  3. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (1)
  4. Rada Ministrów (1)
 8. Inny (10)
 9. Prezydent (1)

Art. Ustawy

 1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (339)
  1. Rozdział 3a. Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę. (200)
   1. Art. 6k. - Uchwała rady gminy (48)
   2. Art. 6n. - Wzór deklaracji o wysokości opłaty (43)
   3. Art. 6r. - Dochód gminy (42)
   4. Art. 6j. - Stawka opłaty (41)
   5. Art. 6c. - Obowiązek gmin odbierania odpadów komunalnych (30)
   6. Art. 6m. - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (30)
   7. Art. 6h. - Opłata wnoszona przez właścicieli nieruchomości na rzecz gminy (20)
   8. Art. 6q. - Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej (19)
   9. Art. 6d. - Obowiązek organizacji przetargów na odbieranie odpadów komunalnych (14)
   10. Art. 6l. - Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty, inkaso (13)
   11. Art. 6o. - Opłata szacunkowa (11)
   12. Art. 6i. - Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami, terminy (5)
   13. Art. 6f. - Umowa na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (4)
   14. Art. 6g. - Stosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych (3)
   15. Art. 6qa. - Wójt, burmistrz, prezydent miasta, uprawnienia egzekucyjne (2)
   16. Art. 6e. - Spółki z udziałem gminy, przetargi (2)
  2. Rozdział 2. Zadania gmin. (74)
   1. Art. 4. - Szczegółowe zasady (38)
   2. Art. 3. - Zadania własne (35)
   3. Art. 3a. - Obowiązki gmin związane z przetargami (3)
   4. Art. 3c. - Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (3)
   5. Art. 3b. - Wymagane poziomy recyklingu w gminach (1)
  3. Rozdział 3. Obowiązki właścicieli nieruchomości. (41)
   1. Art. 6. - Rozwinięcie (23)
   2. Art. 5. - Zakres obowiązków właścicieli (19)
   3. Art. 6a. - Przejęcie obowiązków (4)
  4. Rozdział 4a. Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. (25)
   1. Art. 9b. - Rejestr działalności regulowanej (10)
   2. Art. 9e. - Obowiązku podmiotu odbierającego odpady (6)
   3. Art. 9d. - Wymagania dotyczące odbierania odpadów komunalnych (5)
   4. Art. 9j. - Przyczyny wykreślenia z rejestru (4)
   5. Art. 9l. - Umowa na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych (3)
   6. Art. 9c. - Wpis do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady (2)
   7. Art. 9f. - Brak segregacji odpadów (1)
   8. Art. 9k. - Zakaz wykonywania działalności wydany przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (1)
   9. Art. 9g. - Wymagane poziomy recyklingu (1)
  5. Rozdział 1. Przepisy ogólne. (23)
   1. Art. 2. - Słowniczek (22)
   2. Art. 1. - Przedmiot regulacji (1)
  6. Rozdział 4d. Kary pieniężne. (14)
   1. Art. 9x. - Kary dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne (11)
   2. Art. 9z. - Kary dla gminy (4)
   3. Art. 9zb. - Podmiot nakładający kary (1)
   4. Art. 9zd. - Obowiązek uiszczenia kary, terminy (1)
   5. Art. 9zf. - Odesłanie do przepisów Ordynacji podatkowej (1)
   6. Art. 9y. - Kary dla gminnej jednostki organizacyjnej (1)
  7. Rozdział 4b. Sprawozdawczość. (12)
   1. Art. 9n. - Sprawozdania od podmiotów odbierających odpady komunalne (11)
   2. Art. 9q. - Roczne sprawozdania (1)
  8. Rozdział 4. Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług. (10)
   1. Art. 7. - Uzyskiwanie zezwoleń (5)
   2. Art. 9. - Zezwolenie; wygaśnięcie, cofnięcie (5)
  9. Rozdział 4c. Kontrola. (1)
   1. Art. 9u. - Kontrola przestrzegania i stosowania ustawy (1)
 2. Ustawa o samorządzie gminnym (22)
  1. Rozdział 10. Nadzór nad działalnością gminną. (11)
   1. Art. 91. Nieważność uchwały; tryb (9)
   2. Art. 101. Zaskarżenie uchwały (1)
   3. Art. 92. Wstrzymanie wykonania uchwały (1)
  2. Rozdział 2. Zakres działania i zadania gminy. (6)
   1. Art. 7. Zadania własne (3)
   2. Art. 6. Zakres działania gminy (3)
   3. Art. 9. Jednostki organizacyjne (2)
  3. Rozdział 3. Władze gminy. (4)
   1. Art. 39. Wydawanie decyzji administracyjnych (3)
   2. Art. 19. Wybór przewodniczącego (1)
  4. Rozdział 1. Przepisy ogólne. (2)
   1. Art. 2. Charakter zadań (2)
  5. Rozdział 7. Związki i porozumienia międzygminne. (1)
   1. Art. 64. Tworzenie (1)
   2. Art. 65. Osobowość prawna (1)
  6. Rozdział 4. Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę. (1)
   1. Art. 40. Podstawy stanowienia prawa (1)
  7. Rozdział 6. Gminna gospodarka finansowa. (1)
   1. Art. 58. Uchwały o zobowiązaniach (1)
 3. Ustawa o odpadach (18)
  1. Dział I (6)
   1. Rozdział 5. Utrata statusu odpadów. (5)
    1. Art. 15. - Zakaz łącznego magazynowania (4)
    2. Art. 14. - Utrata statusu odpadów (1)
   2. Rozdział 2. Objaśnienia określeń ustawowych. (3)
    1. Art. 3. - Słowniczek (3)
  2. Dział III. Plany gospodarki odpadami. (5)
   1. Art. 38. - Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (3)
   2. Art. 40. - Delegacja ustawowa (1)
   3. Art. 34. - Plany gospodarki odpadami (1)
   4. Art. 35. - Plany gospodarki odpadami, zawartość (1)
  3. Dział II. Zasady ogólne gospodarki odpadami. (3)
   1. Rozdział 3. Zasada bliskości. (2)
    1. Art. 20. - Przetworzone odpadów w miejscu ich powstania (2)
   2. Rozdział 6. Zbieranie i transport odpadów. (1)
    1. Art. 24. - Transport odpadów (1)
   3. Rozdział 8. Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. (1)
    1. Art. 26. - Usuwanie odpadów (1)
   4. Rozdział 9. Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami. (1)
    1. Art. 27. - Obowiązek gospodarowania odpadami (1)
  4. Dział IV. Uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami oraz prowadzenie rejestru. (2)
   1. Rozdział 1. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów. (1)
    1. Art. 41. - Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów (1)
    2. Art. 46. - Odmawa wydania zezwolenia (1)
   2. Rozdział 2. Rejestr. (1)
    1. Art. 55. - Indywidualne konto (1)
  5. Dział XI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe. (1)
  6. Dział X. Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne. (1)
   1. Rozdział 1. Przepisy karne. (1)
    1. Art. 174. - Naruszenie wymogów transportowych (1)
 4. Prawo zamówień publicznych (4)
  1. Dział I. Przepisy ogólne. (2)
   1. Rozdział 1. Przedmiot regulacji. (1)
    1. Art. 2. - Objaśnienia pojęć (1)
  2. Dział II. Postępowanie o udzielenie zamówienia. (1)
   1. Rozdział 4. Wybór najkorzystniejszej oferty. (1)
    1. Art. 91. - Kryteria oceny ofert (1)
 5. Kodeks pracy (1)
  1. Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika. (1)
   1. Rozdział I. Obowiązki pracodawcy. (1)
    1. Art. 94. - Obowiązki pracodawcy (1)
 6. Prawo wodne (1)
 7. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (1)
  1. Dział II. Organizacja publicznego transportu zbiorowego. (1)
   1. Rozdział 3. Organizowanie publicznego transportu zbiorowego. (1)
    1. Art. 16. - Opłaty za korzystanie z przystanków (1)
 8. Prawo geologiczne i górnicze (1)
  1. Dział VI. Zakład górniczy, jego ruch oraz ratownictwo górnicze. (1)
   1. Rozdział 2. Ruch zakładu górniczego. (1)
    1. Art. 118. - Zagrożenia naturalne (1)