Porady Prawne

Limitowanie przez gminę ilości odbieranych odpadów komunalnych

Na podstawie art. 6r ust, 3 rada gminy zobowiązana jest do podjęcia uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odapdów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czy istnieje możliwość przejęcia obowiązków z zakresu odbierania odpadów komunalnych tylko od niektórych właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy?

Czy istnieje możliwość przejęcia obowiązków z zakresu odbierania odpadów komunalnych tylko od niektórych właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy? Jeśli tak, to proszę o wskazanie konkretnej podstawy prawnej i stosownego uzasadnienia?

Nasza interpretacja:

Zgodnie z Art. 6c.

Czy gmina może w drodze uchwały przekazać zadania w zakresie zarządzania odpadami komunalnymi spółce prawa handlowego ze 100% udziałem gminy?

Czy gmina może w drodze uchwały przekazać zadania w zakresie zarządzania odpadami komunalnymi spółce prawa handlowego ze 100% udziałem gminy. Jeżeli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedź eksperta:

Na zasadach ogólnych zlecenie wykonywania zadań własnych gminy spółce komunalnej bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest możliwe tylko wtedy,  gdy:

Pytania dotyczące zakresu prowadzenia selektywnej zbiórki przez gminę w świetle ustawy z dnia 13 września 1996 r

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu prowadzenia selektywnej zbiórki przez gminę w świetle ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.). Zakres prowadzenia selektywnej zbiórki jest określony w art. 3 ust. 2 ustawy, natomiast zakres określony w art. 4 ust. 2 jest znacznie szerszy niż w art. 3. W związku z powyższym rodzą się następujące pytania:

Czy RIPOK może należeć do kilku podmiotów?

Gmina M. zwróciła się do m. in. naszej gminy i gmin ościennych z wnioskiem o dofinansowanie rozbudowy instalacji regionalnej będącej jej własnością. Instalacja ta została uznana w wojewódzkim planie gospodarki odpadami województwa lubelskiego jako RIPOK w regionie południowym jako jedna z trzech instalacji regionalnych. Czy my możemy odmówić wspólfianansownia w związku z tym , że Rada Gminy M nie zgadza się na spisanie porozumienia i zawarcie w nim klauzuli, że po wybudowaniu zostanie utworzona spółka prawa handlowego z udziałem naszej gminy.

Czy mieszkańcy gminy mają obowiązek przekazywania wszystkich odpadów komunalnych do konkretnej instalacji wskazanej przez gminę?

Nasza gmina uchwałą rady gminy przystąpiła do regionalnego systemu gospodarki odpadami obejmującego projekt “Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów dla miasta i powiatu” oraz przeniesieniu zadania własnego polegającego na unieszkodliwianiu odpadów na rzecz gminy. W uchwale tej widnieje zapis, że nasza gmina zobowiązuje się  do kierowania odpadów komunalnych z terenu naszej gminy do wyżej wspomnianego zakładu.

Strony