Porady Prawne

Jak często można zmieniać stawkę opłaty śmieciowej?

Zmiana stawki opłaty śmieciowej


Jak często można zmieniać stawkę opłaty śmieciowej?

Odpowiedź eksperta:

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie reguluje tego, jak często (czy też na jaki okres) może być wydawana uchwała rady gminy w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W art. 6k ust. 1 pkt 1 UCPG określa się jedynie, że rada gminy ma obowiązek uchwałę taką podjąć.

Czy jednostki organizacyjne gminy składają własnej gminie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszą tą opłatę?

Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 t.j.), zwanej dalej „UCPG”, właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 6c, [przyp. nieruchomości objęte „gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi”] są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast wedle art. 6m ust.

Termin złożenia wniosku o odroczenie terminu płatności administracyjnej kary pieniężnej wymierzonej decyzją utrzymaną w mocy przez organ drugiej instancji

Zgodnie z art. 318 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), zwanej dalej „POŚ”, wniosek o odroczenie terminu płatności administracyjnej kary pieniężnej powinien zostać złożony do właściwego organu przed upływem terminu, w którym kara ta powinna być uiszczona. Zgodnie natomiast z art. 281 ust. 3 POŚ termin płatności administracyjnej kary pieniężnej wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymiarze kary stała się ostateczna.

Strony