Misja

Nasza uczciwość, rzetelność i profesjonalizm gwarancją bezpieczeństwa prawnego naszych klientów.


Historia

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy jest spółką partnerską trzech radców prawnych Zenona Klatki, Jędrzeja Klatki i Michała Kuźniaka powstałą z przekształcenia spółki cywilnej radcy prawnego Zenona Klatki i radcy prawnego Jędrzeja Klatki, działającej w tej formie prawnej od 1 stycznia 2000 r. do 28 stycznia 2007 r., jako kontynuacja poprzedniej jednoosobowej Kancelarii Prawniczej Zenona Klatki.

Po przekształceniu w spółkę partnerską, od roku 2007 Kancelaria jest spółką partnerską trzech wspólników: radcy prawnego Zenona Klatki, radcy prawnego Jędrzeja Klatki oraz radcy prawnego Michała Kuźniaka, działającą pod firmą Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy. Z Kancelarią współpracują inni radcowie prawni i aplikanci radcowscy.

Zenon Klatka, były Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, wykonuje zawód radcy prawnego od 1967 r. Jędrzej Klatka pracuje w kancelariach prawniczych przy obsłudze podmiotów gospodarczych od 1994 r., a zawód radcy prawnego wykonuje od 1999 r. Michał Kuźniak pracuje w kancelariach prawniczych przy obsłudze podmiotów gospodarczych od 2000 r., a zawód radcy prawnego wykonuje od 2006 r.

W 2015 r. Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy obchodzić będzie 16-lecie swojego istnienia.

W ciągu ostatnich 10 lat, od 1 stycznia 2002 r., pomoc prawna została udzielona przez prawników naszej Kancelarii ponad 500 klientom, w tym ponad 200 przedsiębiorcom i jednostkom sektora finansów publicznych – wśród których znalazło się 25 spółek akcyjnych oraz kilkadziesiąt spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych i cywilnych.

Świadczyliśmy lub nadal świadczymy stałą obsługę prawną na rzecz państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz państwowego funduszu celowego, do których zadań należy ochrona środowiska i przyrody, a także udzielamy pomocy prawnej podmiotom działającym w sektorze gospodarki odpadami.

Prawnicy Kancelarii wydali także kilkadziesiąt opinii prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska dla spółek prawa handlowego – akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością oraz osób fizycznych prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz inną wymagającą pozwoleń na korzystanie ze środowiska, a także dla organów administracji publicznej, rządowej i samorządowej właściwych do spraw ochrony środowiska i ochrony przyrody.

W 2008 r. na zlecenie Ministerstwa Gospodarki prawnicy Kancelarii przygotowali liczące 350 stron opracowanie pt.: Analiza obowiązujących aktów prawnych dotyczących tematyki azbestowej ze wskazaniem obszarów wymagających zmian, aktów prawnych wymagających nowelizacji – z określeniem ich zakresu oraz propozycje nowych uregulowań.

W styczniu 2012 r. pod redakcją radcy prawnego Jędrzeja Klatki i Michała Kuźniaka ukazała się publikacja Kancelarii Radców Prawnych Klatka i partnerzy w Katowicach pt.: Nowe prawo śmieciowe – poradnik dla gmin, która zawiera kompleksową analizę prawną ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152, poz. 897 ze zm.).

Kancelaria jest aktywnym członkiem Polskiej Izby Ekologii, natomiast partner Kancelarii - radca prawny Jędrzej Klatka jest ekspertem Polskiej Izby Ekologii z zakresu prawa ochrony środowiska.

Jędrzej Klatka od wielu lat jest również wykładowcą przedmiotu „Prawo ochrony środowiska” w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, a także prowadzi liczne wykłady z tej dziedziny na zlecenie podmiotów zewnętrznych, firm szkoleniowych (np. CE2).

Kancelaria Prawna udzieliła również pomocy prawnej wielu podmiotom zobowiązanym do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Przykładowo od roku 2008 prawnicy Kancelarii reprezentowali Zamawiającego w ponad 15 sprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą, a w roku 2010 Kancelaria świadczyła kompleksową obsługę prawną Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach przy organizacji przetargu nieograniczonego na sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem zmiany studium. Zakres obsługi prawnej w/w zlecenia obejmował m. in.:

  • opracowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert, którymi Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach kierowała się przy wyborze najkorzystniejszej oferty;
  • udział w otwarciu ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego;
  • opracowanie ogłoszenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych;
  • sporządzenie i weryfikacja korekt do ogłoszenia o w/w zamówieniu.