Czy w przypadku wdrożenia przez gminę nowego systemu gospodarowania odpadami można ustalić w przedmiotowej uchwale wcześniejszy termin zbierania deklaracji?

Wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami z dniem 1 lipca 2013r.


Mając na uwadze Art. 6n. 1. Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji” zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy:
1. w przypadku wdrożenia przez gminę nowego systemu gospodarowania odpadami z dniem 1 lipca 2013r. można ustalić w przedmiotowej uchwale wcześniejszy termin np. (01.03.2012r) zbierania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2. można wszczynać postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji na podstawie art. 6o przed datą 1 lipca 2013r.

Odpowiedź eksperta:

Art. 6n ust. 1 UCPG nakłada na gminę obowiązek podjęcia uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustawodawca stanowi, że w uchwale tej, oprócz przedmiotowego wzoru, powinny znaleźć się objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania, pouczenie, iż deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, a także informacja o terminach i miejscach jej składania. Ponadto, wedle art. 12 NOWELI w uchwale, o której mowa w art. 6n ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, rada gminy określi także termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Z brzmienia w/w przepisów wynika, że rada gminy dysponuje swobodą w zakresie ustalenia daty, od kiedy będą przyjmowane deklaracje, przy czym należy mieć tutaj na względzie również przepisy przejściowe ustawy nowelizującej UCPG.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 NOWELI rady gmin są obowiązane podjąć w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 1 stycznia 2013 r.) m.in. uchwałę, o której mowa w art. 6n ust. 1 UCPG (w sprawie wzoru deklaracji). Uchwała ta nie może wejść w życie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 1 lipca 2012 r.). Ponadto, do dnia wejścia w życie uchwał albo zarządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 1 NOWELI, nie dłużej jednak do dnia 1 lipca 2013 r. gmina nie jest obowiązana do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c UCPG (art. 10 ust. 4 NOWELI).

Wskazane wyżej terminy stanowią ostateczną datę podjęcia przez gminę określonych działań. Nic nie stoi na przeszkodzie temu, by gmina wdrożyła nowy system wcześniej i po podjęciu wszystkich obligatoryjnych uchwał oraz po przeprowadzeniu przetargu rozpoczęła odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przed dniem 1 lipca 2013 r.

A zatem uchwała z art. 6n ust. 1 UCPG może zostać uchwalona przed dniem 1.01.2013 r. oraz wejść w życie przed dniem 1.07.2013 r. (a nawet przed dniem 1.01.2013 r., w zależności od tego, kiedy została podjęta i opublikowana w dzienniku urzędowym). Zgodnie natomiast z art. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych,wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. A zatem uchwała rady gminy co do zasady zaczyna obowiązywać po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W uchwale można jednak wskazać dłuższy okres, po którym uchwała będzie obowiązywać (tzw. vacatio legis).  

Z kolei wedle art. 6o UCPG w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Decyzja o wysokości opłaty może więc zapaść w sytuacji, gdy właściciel bądź nie złoży deklaracji we właściwym terminie (określonym w uchwale z art. 6n ust. 1 UCPG), bądź dane w złożonej przez niego deklaracji wywołują uzasadnione wątpliwości. A zatem postępowanie w sprawie wydania tej decyzji może zostać wszczęte – w razie niezłożenia deklaracji w ogóle – dopiero po upływie terminu do jej złożenia (wskazanego w obowiązującej już uchwale), a w razie wątpliwości co do treści deklaracji – po złożeniu deklaracji przez właściciela, przy czym niekoniecznie po upływie terminu do jej złożenia (jeżeli właściciel przedłoży deklarację wcześniej, przed jego upływem).


Hasła kluczowe:

utrzymanie czystości i porządku w gminach, opłata, gospodarowanie odpadami komunalnymi, termin złożenia deklaracji, postępowanie administracyjne

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.