Podwykonawstwo a wpis do rejestru działalności regulowanej

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 UCPG, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani doudokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Z przepisu tego wynika więc, że właściciel nieruchomości ma obowiązek zawrzeć umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Jednocześnie na mocy art. 9b ust. 2 i 3 UCPG,  rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej "rejestrem", prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rejestr prowadzi się w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), która może stanowić część innych baz danych z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami.

Dzięki temu rozwiązaniu każdy właściciel nieruchomości może sprawdzić czy dany przedsiębiorca jest wpisany do rejestru, a więc uprawniony do odbierania odpadów komunalnych. Jeśli okaże się, że przedsiębiorca nie jest wpisany do rejestru, właściciel nieruchomości nie powinien z nim zawrzeć umowy.

Trzeba przy tym zauważyć, że ustawa nie przewiduje akurat dla właściciela nieruchomości żadnej sankcji za zawarcie umowy z przedsiębiorcą, który nie jest wpisany do rejestru.

Sankcje ciążą natomiast na przedsiębiorcy, który odbiera odpady komunalne, pomimo iż nie jest wpisany do rejestru. Zgodnie bowiem z art. 9x ust. 1 pkt 1 UCPG,przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 - podlega karze pieniężnej w wysokości 5.000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz 10.000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru.

W obowiązującym stanie prawnym trzeba przyjąć, że właściciel nieruchomości nie może zawierać umowy z przedsiębiorcą niewpisanym do rejestru, nawet jeżeli ten będzie posługiwać się podwykonawcą wpisanym do rejestru (gdyż to wykonawca faktycznie będzie odbierać odpady komunalne), przede wszystkim z uwagi na treść art. 6 ust. 1 pkt 2 UCPG (umowa powinna być zawarta z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru).

Na przeszkodzie wykładni dopuszczającej powyższe stoją także wymogi w zakresie pewności  obrotu – właściciel nieruchomości musi być  w stanie sprawdzić czy podwykonawca, którym posługuje się przedsiębiorca z którym zawarł on umowę, wpisany jest do rejestru.

Nawet jeżeli w umowie zawieranej z przedsiębiorcą niewpisanym do rejestru byłby wyraźnie wskazany podwykonawca, który będzie odbierał odpady komunalne oraz to, że posiada on wpis do rejestru działalności regulowanej – to i tak byłby naruszony art. 6 ust. 1 pkt 2 UCPG.

Ponadto przedsiębiorca, który by zawarł umowę z właścicielem nieruchomości mógłby być uznany za podmiot odbierający odpady, który nie posiada wpisu do rejestru i obciążony karą pieniężną, o której mowa w art. 9x ust. 1 pkt 1 UCPG. Gmina może bowiem uznać, że odbierającym odpady nie tylko jest ten, kto jest faktycznie odbiera od właściciela nieruchomości, ale także ten, kto zawarł z właścicielem nieruchomości umowę na ich odbiór. Odbiór odpadów komunalnych może być bowiem rozumiany nie tylko jako faktyczne odbieranie odpadów ‘spod drzwi’ właściciela nieruchomości, ale jako zorganizowanie (zapewnienie) odbioru odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, bez względu faktycznie odbierze odpady.


Hasła kluczowe:

radca prawny, prawnik, utrzymanie czystości i porządku w gminach, prawo śmieciowe, rejestr działalności regulowanej, podwykonawca, art. 6 ust. 1 pkt 2 UCPG

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.