Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2013 r. w przedmiocie wymagań dla przedsiębiorcy ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

W dniu 10 grudnia 2013 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w przedmiocie wymagań dla przedsiębiorcy ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych potrzebne jest zezwolenie wydawane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wymagania, jakie trzeba spełnić, aby uzyskać takie zezwolenia, określa w drodze uchwały rada gminy. Taka uchwała nie może jednak ustalać obowiązków przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.

Podwykonawstwo a wpis do rejestru działalności regulowanej

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 UCPG, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust.

Czy obowiązek zgłoszenia do rejestru działalności regulowanej dotyczy również przedsiębiorców, którzy bezpośrednio nie zajmują się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lecz wykonują usługi w tym zakresie?

Obowiązek zgłoszenia do rejestru działalności regulowanej


Czy obowiązek zgłoszenia do rejestru działalności regulowanej dotyczy również przedsiębiorców, którzy bezpośrednio nie zajmują się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie podpisują umów z właścicielami nieruchomości), lecz wykonują usługi w zakresie:
- sprzątania ulic, przystanków, ciągów pieszych,
- konserwacji i utrzymania terenów zielonych,

W jakiej formie dokonuje się wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne?

Wpis do rejestru działalości regulowanej


Zgodnie z art. 9c ust. 1 przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne. W jakiej formie dokonuje się wpisu do rejestru? (decyzja czy zaświadczenie?) 

Odpowiedź eksperta:

Czy pobierana jest opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej?

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej


Zgodnie z art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności regulowanej Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.
Opłata skarbowa za dokonanie wpisu wynosi 50 zł, chyba że przedsiębiorca posiada zezwolenie, w takim wypadku jest on zwolniony z opłaty skarbowej za dokonanie wpisu.