Podwykonawstwo a wpis do rejestru działalności regulowanej

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 UCPG, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust.

Czy właściciel nieruchomości w aktualnym stanie prawnym ma obowiązek podpisać umowę na odbiór stałych odpadów komunalnych i czy jest obowiązany ją okazywać do kontroli uprawnionym organom wraz z dowodami płacenia za tę usługę?

Czy właściciel nieruchomości w aktualnym stanie prawnym ma obowiązek  podpisać umowę na odbiór stałych odpadów komunalnych i czy jest  obowiązany ją okazywać do kontroli uprawnionym organom wraz z dowodami płacenia za tę usługę oraz czy w przypadku barku takiej umowy oraz dowodów płacenia za usługi odbioru śmieci, ponosi odpowiedzialność?

Odpowiedź eksperta:

Czy uchwała w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinna być wycofana z obiegu prawnego?

Wycofanie z obiegu prawnego uchwały w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


Czy uchwała w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinna być wycofana z obiegu prawnego? Jeśli tak, to jaką podać podstawę prawną?

W jakiej formie prawnej należy dokonać odmowy wpisu do rejestru, w przypadku kiedy wniosek składany przez przedsiębiorcę zawiera odpady nie będące odpadami komunalnymi?

Odmowa wpisu do rejestru, w wypadku gdy wniosek składany przez przedsiębiorcę zawiera odpady nie będące odpadami komunalnymi


W jakiej formie prawnej należy dokonać odmowy wpisu do rejestru, w przypadku kiedy wniosek składany przez przedsiębiorcę zawiera odpady nie będące odpadami komunalnymi?

Odpowiedź eksperta:

W jakiej formie dokonuje się wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne?

Wpis do rejestru działalości regulowanej


Zgodnie z art. 9c ust. 1 przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne. W jakiej formie dokonuje się wpisu do rejestru? (decyzja czy zaświadczenie?) 

Odpowiedź eksperta:

Czy obowiązek zgłoszenia do rejestru działalności regulowanej dotyczy również przedsiębiorców, którzy bezpośrednio nie zajmują się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, lecz wykonują usługi w tym zakresie?

Obowiązek zgłoszenia do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców nie zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych ale wykonujących usługi w tym zakresie


Czy obowiązek zgłoszenia do rejestru działalności regulowanej dotyczy również przedsiębiorców, którzy bezpośrednio nie zajmują się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie podpisują umów w tym zakresie), lecz wykonują usługi w zakresie:

 

Czy pobierana jest opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej?

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej


Zgodnie z art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności regulowanej Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.
Opłata skarbowa za dokonanie wpisu wynosi 50 zł, chyba że przedsiębiorca posiada zezwolenie, w takim wypadku jest on zwolniony z opłaty skarbowej za dokonanie wpisu.

Czy dopuszczalne jest wygaszenie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?

Przed wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz. U. Nr 152, poz. 897) przedsiębiorca, który zamierzał prowadzić działalność gospodarczą w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości był zobowiązany uzyskać zezwolenie, o którym była mowa w uchylonym już art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), zwanej dalej UCPG. Zezwolenia te, zgodnie z art. 9 ust.