Odbieranie odpadów z nieruchomości w części zamieszkałych

Czy ustawa daje możliwość pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą a w części niezamieszkałą bez objęcia wszystkich nieruchomości niezamieszkałych systemem odbioru odpadów komunalnych?

Odpowiedź eksperta:

Podwykonawstwo a wpis do rejestru działalności regulowanej

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 UCPG, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust.

Limitowanie przez gminę ilości odbieranych odpadów komunalnych

Na podstawie art. 6r ust, 3 rada gminy zobowiązana jest do podjęcia uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odapdów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czy istnieje możliwość przejęcia obowiązków z zakresu odbierania odpadów komunalnych tylko od niektórych właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy?

Czy istnieje możliwość przejęcia obowiązków z zakresu odbierania odpadów komunalnych tylko od niektórych właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy? Jeśli tak, to proszę o wskazanie konkretnej podstawy prawnej i stosownego uzasadnienia?

Nasza interpretacja:

Zgodnie z Art. 6c.

Czy gmina może w drodze uchwały przekazać zadania w zakresie zarządzania odpadami komunalnymi spółce prawa handlowego ze 100% udziałem gminy?

Czy gmina może w drodze uchwały przekazać zadania w zakresie zarządzania odpadami komunalnymi spółce prawa handlowego ze 100% udziałem gminy. Jeżeli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedź eksperta:

Na zasadach ogólnych zlecenie wykonywania zadań własnych gminy spółce komunalnej bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest możliwe tylko wtedy,  gdy:

Pytania dotyczące zakresu prowadzenia selektywnej zbiórki przez gminę w świetle ustawy z dnia 13 września 1996 r

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu prowadzenia selektywnej zbiórki przez gminę w świetle ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.). Zakres prowadzenia selektywnej zbiórki jest określony w art. 3 ust. 2 ustawy, natomiast zakres określony w art. 4 ust. 2 jest znacznie szerszy niż w art. 3. W związku z powyższym rodzą się następujące pytania:

Czy RIPOK może należeć do kilku podmiotów?

Gmina M. zwróciła się do m. in. naszej gminy i gmin ościennych z wnioskiem o dofinansowanie rozbudowy instalacji regionalnej będącej jej własnością. Instalacja ta została uznana w wojewódzkim planie gospodarki odpadami województwa lubelskiego jako RIPOK w regionie południowym jako jedna z trzech instalacji regionalnych. Czy my możemy odmówić wspólfianansownia w związku z tym , że Rada Gminy M nie zgadza się na spisanie porozumienia i zawarcie w nim klauzuli, że po wybudowaniu zostanie utworzona spółka prawa handlowego z udziałem naszej gminy.

Strony