Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2017 r. w przedmiocie obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń z chodnika stanowiącego wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego

W dniu 24 listopada 2017 r. uchwalona została uchwała Sądu Najwyższego w przedmiocie odpowiedzialność za szkody spowodowane zdarzeniem, do którego doszło w następstwie niewykonania przez właściciela nieruchomości, obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń z chodnika stanowiącego wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Sygnatura akt: III CZP 38/17.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 9 stycznia 2015 r. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

W dniu 9 stycznia 2015r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. WSA uznał, że nie można nakazać właścicielom nieruchomości usuwania bądź ograniczania śliskości chodników, a tym samym zapisanie obowiązku w uchwale dotyczącej utrzymania czystości i porządku w gminach jest przekroczeniem delegacji ustawowej.

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 26 czerwca 2014 r. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozpoznając ponownie sprawę organ wszczynając postępowanie wskaże jakiego okresu dotyczy, zgromadzi materiał dowodowy pozwalający na ustalenie czy na skarżącym ciąży obowiązek ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zastosuje właściwą przewidzianą w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach procedurę.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 28 lutego 2013 r. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. W przepisie tym nie ma mowy 
o podwórzach, przejściach lub bramach. Dodatkowo rada gminy odmiennie zdefiniowała, co należy uznać za „chodnik". Za taki w myśl art. 4 pkt 6 ustawy z 21 marca 1985 r.

Wyrok NSA z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie obowiązku przyłaczenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazano, że gmina nie może wyłączyć wybranych nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W 2013 r., rada miejska Karpacza podejmując uchwałę na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych również od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Rozstrzygnięcie Woj. Zachodniopomorskiego w sprawie określania innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zbędnych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

(...)Zgodnie z treścią § 1 omawianego aktu uchwała określa inny niż określony w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, sposób udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. Z kolei, w myśl § 2 uchwały Nr XXX/215/2013 udokumentowanie wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych może nastąpić przez (...)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto i Gmina Serock

(...)Wskazać należy, ze przepis ust. 1 stanowi dla rady gminy upoważnienie do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w ust. 3 został natomiast określony wymóg dostosowania owego regulaminu do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu. Ponadto ust. 2 omawianego przepisu określa (...)

Rozstrzygnięcie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalania górnej stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

(...) W przedmiotowej uchwale ustalono stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bez odpływowych i transportu nieczystości ciekłych, nie uwzględniając jednocześnie stawki należnego z tego tytułu podatku od towarów i usług. Tym samym... (...)

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospoadrowanie odpadami komunalnymi

(...) W ocenie Sądu, kontrola zaskarżonej przez Prokuratora uchwały Rady Gminy S. wykazała zasadność jego skargi. Zakwestionowane nią regulacje uchwały, w zakresie dotyczącym jej załącznika – wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której sezonowo zamieszkują mieszkańcy (...)

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 19 listopada 2013 w przedmiocie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

(...) Postanowienia zaskarżonej uchwały odnoszą się do Wspólnoty jako właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a więc dotykają sfery jej praw i obowiązków. Przepis §12 ust. 7 nakłada na właściciela nieruchomości obowiązki, które nie znajdują umocowania w obowiązującym porządku prawnym.(...)


Strony