Wyrok WSA w Kielcach z dnia 26 czerwca 2014 r. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozpoznając ponownie sprawę organ wszczynając postępowanie wskaże jakiego okresu dotyczy, zgromadzi materiał dowodowy pozwalający na ustalenie czy na skarżącym ciąży obowiązek ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zastosuje właściwą przewidzianą w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach procedurę.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 28 lutego 2013 r. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. W przepisie tym nie ma mowy 
o podwórzach, przejściach lub bramach. Dodatkowo rada gminy odmiennie zdefiniowała, co należy uznać za „chodnik". Za taki w myśl art. 4 pkt 6 ustawy z 21 marca 1985 r.

Rozstrzygnięcie Woj. Zachodniopomorskiego w sprawie określania innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zbędnych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

(...)Zgodnie z treścią § 1 omawianego aktu uchwała określa inny niż określony w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, sposób udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. Z kolei, w myśl § 2 uchwały Nr XXX/215/2013 udokumentowanie wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych może nastąpić przez (...)

Rozstrzygnięcie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalania górnej stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

(...) W przedmiotowej uchwale ustalono stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bez odpływowych i transportu nieczystości ciekłych, nie uwzględniając jednocześnie stawki należnego z tego tytułu podatku od towarów i usług. Tym samym... (...)

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospoadrowanie odpadami komunalnymi

(...) W ocenie Sądu, kontrola zaskarżonej przez Prokuratora uchwały Rady Gminy S. wykazała zasadność jego skargi. Zakwestionowane nią regulacje uchwały, w zakresie dotyczącym jej załącznika – wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której sezonowo zamieszkują mieszkańcy (...)

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku

(...) stwierdził nieważność § 4 ust. 3, ust. 5 we fragmencie: "W przydomowych kompostownikach można gromadzić następujące odpady: odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków, resztki pożywienia, odpady kuchenne. Pozyskany materiał wykorzystać można do własnych potrzeb bądź przekazać nieodpłatnie przedsiębiorcy" (...) wprowadzenie w uchwale rady gminy będącej aktem prawa miejscowego uregulowań sformułowanych w sposób trudny do jednoznacznego odczytania stanowi istotne naruszenie prawa(...)

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie opłaty za odbiór odpadów komunalnych

(...) Przedmiotem kontroli Sądu w rozpoznawanej sprawie była uchwała Rady Miasta z dnia 27 grudnia 2012r. nr XXI/133/12 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy (...)

Podwykonawstwo a wpis do rejestru działalności regulowanej

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 UCPG, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust.

Czy samorządowy zakład budżetowy, w ogóle może odbierać odpady z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy?

Na terenie Gminy znajduje się targowisko miejskie, na którym handel odbywa się przede wszystkim z pawilonów handlowych. Handlujący dzierżawią od gminy grunty na targowisku. Przeważnie są właścicielami pawilonów (część pawilonów jest własnością gminy). Płacą czynsz dzierżawny, ale nie są obciążani dodatkowo za wywóz odpadów. Targowisko sprząta Miejski Zakład Komunalny - samorządowy zakład budżetowy, który wystawia fakturę na gminę. Przy pawilonach nie ma pojemników na śmieci. Są zbiorcze kontenery w wyznaczonych punktach, do których trafiają śmieci od handlujących i kupujących.

Strony