Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie nałożenia kary za odbieranie odpadów komunalnych za niezłożenie sprawozdania

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie nałożenia kary za odbieranie odpadów komunalnych stwierdził, iż obowiązek składania sprawozdań kwartalnych, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczył skarżącego, który faktycznie prowadziły działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wyrok WSA we Wrocławiu w sprawie nałożenia kary pieniężnej za nieprzekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za pierwszy ujawniony przypadek nieprzekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie kary za nieterminowe złożenie sprawozdania z ilości odebranych odpadów komunalnych

Obowiązek składania sprawozdań kwartalnych przez przedsiębiorców odbierajacych odpady komunalne z nieruchomości na terenie gminy wynika z ustawy UCPG. Obowiazek ten jest obwarowany sankcją. W opini sądów administracyjnych kwetsią sporną jest to kogo nalezy uznać za podmiot odbierający odpady komunalne. Ustawodawca uznał składanie sprawozdań zerowych za konieczne.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2014 r. i 17 marca 2014 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej za nieterminowe złożenie sprawozdania z ilości odebranych odpadów komunalnych

WSA w Warszawie przyjął odmienne stanowisko niż WSA w Bydgoszczy. Stwierdził, że sama okoliczność złożenia wniosku o wpis do rejestru działalnosci regulowanej i uzyskanie tego wpisu nie są wystarczające dla powstania obowiazku składania sprawozdań kwartalnych.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminie

Prezydent jednego z miast nałożył na przedsiębiorcę karę za nieprzekazanie odpadów komunalnych do RIPOK w określonych dniach. Odpady zostały przekazane do RIPOK, dopiero nastepnego dnia. WSA uzał, że art 9 ust 1 pkt 3 UCPG nie stanowi podstawy do tego aby nakałdać kary administracyjne za przekazanie do RIPOK odpadów komunalnych w dniu następnym po ich odbiorze.

Podwykonawstwo a wpis do rejestru działalności regulowanej

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 UCPG, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie wymagań dot. sprawozdania z odebranych odpadów komunalnych

Istnieje wiele sporów odnośnie terminu przekazania sprawozdania kwartalnego, głównie zwiazanych z tym, czy ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego wystarczy nadać sprawozdanie kwartalne przesyłką pocztową, czy też w tym dniu sprawozdanie to powino być już doręczone skutecznie organowi gminy. Sąd uznał, że termin z art. 9 ust. 2 UCPG nie ma charakteru terminu zawitego. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie przesyłki zawierajacej sprawozdanie za pośrednictwem poczty.

Wyrok WSA w Krakowie dotyczący sposobu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

... W dniu 21 listopada 2012 r. Rada Gminy Spytkowice podjęła uchwałę Nr XXVII/187/2012 w sprawie sposobu realizacji przez Wójta Gminy Spytkowice nowych zadań nałożonych znowelizowaną ustawą z dnia 13 czerwca 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uchwała ta w § 1 ta stanowi: "W związku z wdrożeniem nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ.U. z 2012 r. poz.391) ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz niektórych ustaw (DZ.U.

Strony