Związek międzygminny stworzony w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych

Czy zapis w statucie związku międzygminnego o następującej treści – zadaniem związku jest przetwarzanie odpadów komunalnych z terenu gmin członkowskich – świadczy o przekazaniu zadania własnego gmin zagospodarowania odpadów komunalnych?

Odpowiedź eksperta:

Na wstępie należy wskazać, że w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia jego statutu (art. 64 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym). Ta ogólna regulacja została powtórzona w art. 3 ust. 2a UCPG, wedle którego „w  razie wykonywania przez związek międzygminny zadań, o których mowa w ust. 2, określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku”.

Istota związku międzygminnego polega więc na tym, że zainteresowane gminy określają, jakie zadania należące do zakresu ich działania będą wykonywane wspólnie i w tym celu tworzą samodzielny byt prawny w postaci związku, na który przenoszą wykonywanie tych zadań. Zadania przekazane przez gminy stają się zadaniami własnymi związku, ze wszystkimi tego prawnymi implikacjami. Konieczne jest przy tym dokładne wskazanie w statucie związku, do jakich dokładnie zadań z zakresu UCPG został powołany związek międzygminny. Wskazuje się bowiem, że „zapis ten [art. 3 ust. 2a UCPG] nie oznacza, że gminy mają obowiązek przekazywania całości zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi związkowi międzygminnemu, co za tym idzie – mogą mu przekazać jedynie część zadań, które nakłada na nie ustawa. Szczegółowy zakres przekazanych związkowi obowiązków powinien być ujęty w statucie związku” (tak Ministerstwo Środowiska: www.mos.gov.pl

Zapis statutu związku: „zadaniem związku jest przetwarzanie odpadów komunalnych z terenu gmin członkowskich” nie świadczy o przekazaniu zadania własnego gminy polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych (na marginesie, gmina przed zagospodarowaniem odpadów, ma obowiązek ich odebrania od właścicieli; wskazany zapis statutu związku nie obejmuje tego obowiązku).

W tym względzie należy wskazać, iż pojęcie „zagospodarowania odpadów” nie zostało nigdzie zdefiniowane. Zauważa się jednak, że nie powinno być ono utożsamiane z zarządzaniem istniejącą instalacją, czy węziej – z jej utrzymywaniem i eksploatacją (tak J. Klatka, M. Kuźniak, Gospodarowanie odpadami komunalnymi, Poradnik dla gmin, Warszawa 2012, s. 73). Art. 1a UCPG w sprawach dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi w zakresie nieuregulowanym w UCPG odsyła do stosowania przepisów ustawy o odpadach. Ta jednak nie posługuje się pojęciem „zagospodarowania odpadów” a pojęciem „gospodarowania odpadami”, przez które należy rozumieć zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym nadzór nad takimi działaniami i miejscami unieszkodliwiania odpadów (art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o odpadach). Należy przyjąć, że „zagospodarowanie odpadów” to wszelkie  procesy, działania jakim poddawane są odpady. Z kolei przez „przetwarzanie” odpadów należy rozumieć procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające te procesy (tak art. 3 ust. 3 pkt 13a ustawy o odpadach). Pojęcie „zagospodarowania” jest więc terminem szerszym aniżeli „przetwarzanie”.

Reasumując, gminy zamieszczając przedmiotowy zapis w statucie przeniosły na związek tylko i wyłącznie prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości. Nie mieszczą się w tym zadania związane ze zbieraniem tych odpadów, transportowaniem ich do określonych instalacji. Chodzi tu o czynności wykonywane niejako „na miejscu”.


Hasła kluczowe:

utrzymanie czystości i porządku w gminach, zagospodarowanie odpadów komunalnych

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.