Wpisanie nowej instalacji regionalnej do uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

Wykaz istniejących regionalnych instalacji w danym województwie zawarty powinien być w wojewódzkim planie gospodarki odpadami (WPGO), przyjmowanym w drodze uchwały sejmiku województwa (por. art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. f/, ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r., poz. 21 ze zm.)). Wykaz regionalnych instalacji zawiera również uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, także podejmowana przez sejmik (por. art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy o odpadach). Oba wykazy niekoniecznie są ze sobą spójne, bowiem w miarę upływu czasu powstają nowe instalacje spełniające wymagania regionalnych, które dopisywane są do uchwały wykonawczej w drodze jej nowelizacji (np. planowana instalacja regionalna wpisana do WPGO staje się instalacją regionalną wpisaną do uchwały wykonawczej).

Pojęcie „mieszkańca” na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po nowelizacji z dnia 1 lipca 2011 r.

Zgodnie z brzmieniem art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, po nowelizacji z dnia 1 lipca 2011 r., gmina jest zobowiązana do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W tym zakresie gmina ma obowiązek wyboru podmiotu, który będzie odbierał od mieszkańców gminy odpady komunalne oraz zawarcia z nim stosownej umowy. Z kolei właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, są z mocy prawa zobowiązani do ponoszenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości objętych gminnych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Właściciele nieruchomości objętych gminnych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi powinni pozbywać się odpadów komunalnych w sposób wskazany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCPG) oraz w uchwałach rady gminy. W tym względzie można wyróżnić dwa sposoby.

Po pierwsze, odpady komunalne mogą być zbierane do pojemników i worków zlokalizowanych na terenie nieruchomości. Zebrane w ten sposób odpady, bezpośrednio z nieruchomości, odbiera przedsiębiorca wybrany przez gminę w drodze przetargu, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jest to tzw. odbiór u źródła.

Organ właściwy w kwestiach dotyczących opłaty śmieciowej

Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) (dalej ‘u.c.p.g.’), „w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisyustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.”

Podstawa prawna i organ właściwy do uchwalania taryfy

Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie zagadnień dotyczących podstawy prawnej uchwał w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym, jak również określenie organu właściwego do uchwalania taryfy po wejściu w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.1.

Czy jednostki organizacyjne gminy składają własnej gminie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszą tą opłatę?

Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 t.j.), zwanej dalej „UCPG”, właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 6c, [przyp. nieruchomości objęte „gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi”] są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast wedle art. 6m ust.

Termin złożenia wniosku o odroczenie terminu płatności administracyjnej kary pieniężnej wymierzonej decyzją utrzymaną w mocy przez organ drugiej instancji

Zgodnie z art. 318 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), zwanej dalej „POŚ”, wniosek o odroczenie terminu płatności administracyjnej kary pieniężnej powinien zostać złożony do właściwego organu przed upływem terminu, w którym kara ta powinna być uiszczona. Zgodnie natomiast z art. 281 ust. 3 POŚ termin płatności administracyjnej kary pieniężnej wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymiarze kary stała się ostateczna.

Strony