Pojęcie „mieszkańca” na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po nowelizacji z dnia 1 lipca 2011 r.

Zgodnie z brzmieniem art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, po nowelizacji z dnia 1 lipca 2011 r., gmina jest zobowiązana do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W tym zakresie gmina ma obowiązek wyboru podmiotu, który będzie odbierał od mieszkańców gminy odpady komunalne oraz zawarcia z nim stosownej umowy. Z kolei właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, są z mocy prawa zobowiązani do ponoszenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustawa nie zawiera jednak definicji legalnej pojęcia „mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość”.

>Z praktycznego punktu widzenia gminy zderzą się z problemem zdefiniowania tego pojęcia przede wszystkim wtedy, gdy będą określały wysokość stawki za gospodarowanie odpadami, bowiem jedną z przesłanek ustalenia wysokości takiej stawki jest „liczba mieszkańców zamieszkujących daną gminę” (art. 6k ust. 2 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie). Podkreślić przy tym należy również, iż definicja „mieszkańca” powinna zostać zawarta w objaśnieniach do deklaracji, jaką mieszkańcy będą wypełniać na potrzeby ustalenia wysokości odpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6m UCPG).

W związku z powyższym należy stwierdzić, że na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pojęcie „zamieszkanie przez mieszkańca” ma znaczenie kluczowe, dlatego też należy ustalić, co oznacza i jak należy je rozumieć.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że nie można skorzystać tu z pojęcia „miejsca zamieszkania” osoby fizycznej, zawartego w art. 25 Kodeksu cywilnego. Zgodnie bowiem z przywołanym przepisem, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Kodeks cywilny mówi więc o miejscowości, a nie konkretnym lokalu mieszkalnym (nieruchomości), a ponadto przewiduje konieczność badania zamiaru stałego pobytu osoby. Natomiast w przedmiotowej sytuacji wystarczającym jest samo przebywanie na danej nieruchomości, zarówno stałe jak i czasowe.

Następnie należy poddać analizie możliwość posłużenia się przepisami z zakresu ewidencji ludności. Przyjęcie powyższego rozwiązania umożliwiłoby ustalenie faktu zamieszkania na danej nieruchomości za pomocą dokumentów – zbiorów meldunkowych. Wadą takiego rozwiązania jest jednak to, że znaczna liczba osób nie dopełnia obowiązku meldunkowego oraz że fakt zameldowania nie przesądza o faktycznym miejscu zamieszkania danej osoby.

Zauważyć również należy, iż w dniu 24 września 2010 r. uchwalona została nowa ustawa o ewidencji ludności (Dz. U. nr 217, poz. 1427). Zgodnie zaś z brzmieniem art. 74 ust. 1 powyższej ustawy, od dnia 1 stycznia 2014 r. znosi się obowiązek meldunkowy.

Wobec powyższego, ustalając treść pojęcia „mieszkańca”, nie należy odwoływać się ani do „miejsca zamieszkania”, ani do „zameldowania”. W tym zakresie znaczenie decydujące ma bowiem jedynie przebywanie (bytowanie) osób na nieruchomości, ponieważ taki stan powoduje, że na nieruchomości powstają odpady komunalne, których dotyczy ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Potwierdzenie powyższego rozumienia pojęcia „mieszkańca” wynika z zawartej w przepisie art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L z 2008 r., poz. 218, s. 14), definicji „miejsca zamieszkania”, zgodnie z którą jest to miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

Tak więc najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest przyjęcie, iż mieszkańcem na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest osoba fizyczna mająca na terenie gminy miejsce zamieszkania w rozumieniu przyjętym w art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008.


Hasła kluczowe:

radca prawny, prawnik, utrzymanie czystości i porządku w gminach, prawo śmieciowe, pojęcie mieszkańca, odbiór odpadów komunalnych, gospodarowanie odpadami

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.