Sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości objętych gminnych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Właściciele nieruchomości objętych gminnych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi powinni pozbywać się odpadów komunalnych w sposób wskazany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCPG) oraz w uchwałach rady gminy. W tym względzie można wyróżnić dwa sposoby.

Po pierwsze, odpady komunalne mogą być zbierane do pojemników i worków zlokalizowanych na terenie nieruchomości. Zebrane w ten sposób odpady, bezpośrednio z nieruchomości, odbiera przedsiębiorca wybrany przez gminę w drodze przetargu, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jest to tzw. odbiór u źródła.

Po drugie, właściciel nieruchomości może we własnym zakresie, choć niekoniecznie osobiście, dostarczyć zebrane z terenu nieruchomości odpady komunalne do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). PSZOK ma obowiązek przyjąć te odpady bezpłatnie, gdyż koszt tej usługi jest pokrywany z uiszczanych przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie bowiem z art. 6r ust. 2 UCPG, „z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (pkt 1) oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (pkt 2).”

Nadto należy podkreślić, że właściciele nieruchomości mają prawo zadecydować:

  • czy wykonają swoje obowiązki z zakresu UCPG własnymi siłami, tj. czy sami będą dbać o czystość i porządek na terenie swoich nieruchomości (dotyczy to w szczególności koszenia trawników i wykonywania innych czynności pielęgnacyjnych), czy też zlecą te czynności firmie zewnętrznej;
  • czy przekażą wytworzone w związku z tym odpady komunalne bezpośrednio przedsiębiorcy (poczekają, aż nadejdzie termin odbioru tych odpadów u źródła, zgodnie z harmonogramem), czy też od razu przetransportują je do PSZOK.

Podkreślić należy, że z żadnego przepisu prawa nie wynika, by właściciele musieli wykonywać w/w czynności osobiście, albo, że jeżeli wykonują je za pośrednictwem podmiotów trzecich, usługa ta musi być bezpłatna.

Stan prawny na styczeń 2014 r


Hasła kluczowe:

Zbieranie odpadów komunalnych, Pozbywanie się odpadów komunalnych, Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.