Czy baza magazynowo-transportowa powinna mieć pozwolenie na zbieranie? (odpady na tej bazie nie będą magazynowane).

Na początku uwaga ogólna. Pozwolenie na zbieranie, jak każda decyzja administracyjna, jest wydawane określonej osobie (np. właścicielowi bazy), a nie rzeczy (takiej jak baza transportowa).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określa wymagania dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w zakresie m.in. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej. W myśl § 2 ust. 2 pkt. 5 lit. d – w zakresie wyposażenia bazy magazynowo-tranportowej należy zapewnić, aby baza magazynowo-transportowa była wyposażona w legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Z przepisu tego wynika zatem, że jeżeli na terenie bazy odpady nie będą magazynowane, to taka baza nie musi być wyposażona w legalizowaną samochodową wagę najazdową (tzw. wykładnia a contrario, czyli przez przeciwieństwo), co z kolei prowadzi do wniosku, że odpady na terenie bazy nie muszą być magazynowane.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach „prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.”

Wedle art. 3 pkt 34 ustawy o odpadach przez zbieranie odpadów - rozumie się „gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b.”

Natomiast magazynowanie odpadów (pkt 5 w/w przepisu) to „czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:

  1. wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,
  2. tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,
  3. magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów

W związku z powyższym należy stwierdzić, że jeżeli na terenie bazy nie będzie prowadzone zbieranie odpadów, rozumiane jako gromadzenie ich przed transportem do miejsc przetwarzania tych odpadów, to prowadzący bazę nie musi dysponować zezwoleniem na zbieranie.
Innymi słowy, zezwolenia nie musi posiadać tylko taki podmiot, który w żaden sposób nie przetrzymuje odpadów na terenie bazy – nie tylko w specjalnie przeznaczonych do tego celu budynkach, ale również w pojemnikach, kontenerach, pojazdach znajdujących się „na zewnątrz”, czy też w luźnej postaci. Dotyczy to więc podmiotów, które zaraz po odebraniu odpadów przewożą je do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

Jeżeli na terenie bazy przetrzymywane będą odpady, choćby tymczasowo (np. w celu zebrania większej ich ilości i dopiero potem przetransportowania ich dalej), to działanie takie kwalifikuje się jako tymczasowe magazynowanie, gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, co z kolei jest zbieraniem odpadów i wymaga uzyskania zezwolenia, chyba że prowadzący bazę w danej sytuacji będzie zwolniony z uzyskania z tego zezwolenia na podstawie art. 45 ustawy o odpadach. W tym stanie rzeczy zastosowanie mogą znaleźć następujące jego ustępy:

Art. 45 ust. 1 pkt 4) Z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się podmiot obowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Art. 45 ust. 4-8

4. Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów.
5. Wytwórca odpadów, o którym mowa w ust. 4, we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest obowiązany uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
6. Właściwy organ, wydając pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględnia odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
7. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w ust. 6, wydaje organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
8. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w ust. 6, jest jednocześnie odpowiednio zezwoleniem na zbieranie odpadów lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.


Hasła kluczowe:

radca prawny, prawnik, utrzymanie czystości i porządku w gminach, prawo śmieciowe, baza magazynowo-transportowa, pozwolenie, zbieranie

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.