Wpisanie nowej instalacji regionalnej do uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

Wykaz istniejących regionalnych instalacji w danym województwie zawarty powinien być w wojewódzkim planie gospodarki odpadami (WPGO), przyjmowanym w drodze uchwały sejmiku województwa (por. art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. f/, ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r., poz. 21 ze zm.)). Wykaz regionalnych instalacji zawiera również uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, także podejmowana przez sejmik (por. art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy o odpadach). Oba wykazy niekoniecznie są ze sobą spójne, bowiem w miarę upływu czasu powstają nowe instalacje spełniające wymagania regionalnych, które dopisywane są do uchwały wykonawczej w drodze jej nowelizacji (np. planowana instalacja regionalna wpisana do WPGO staje się instalacją regionalną wpisaną do uchwały wykonawczej).

Uchwała wykonawcza jest aktem prawa miejscowego, ma dużo większe znaczenie aniżeli sam WPGO będący aktem głównie planistycznym. Przede wszystkim wskazać należy, że dla przyznania statusu regionalnej instalacji konieczne jest zamieszczenie stosownego zapisu w uchwale wykonawczej. Bez wpisu do tej uchwały nie można mówić o instalacji regionalnej, choćby taki status danej instalacji został nadany w WPGO. Potwierdza to art. 38 ust. 5 ustawy o odpadach, zgodnie z którym „instalacja uzyskuje status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub ponadregionalnej spalarni odpadów komunalnych z dniem ogłoszenia uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.”

Zamieszczenie instalacji w WPGO ma jednak istotne znaczenie w sytuacji, kiedy dana instalacja z uwagi na spełnienie wymogów regionalnej instalacji ubiega się o wpis do uchwały wykonawczej, przy czym czyni to po podjęciu obu uchwał. 

Zgodnie z art. 38 ust. 3 pkt 2 ustawy o odpadach uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podlega obligatoryjnej zmianie w przypadku zakończenia budowy i oddania do użytkowania regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami”.

Dokonanie zmiany uchwały wykonawczej następuje na pisemny wniosek prowadzącego instalację (adresowany do sejmiku władnego do podjęcia uchwały), do którego należy dołączyć dokumenty potwierdzające:

-     zakończenie budowy i oddanie do użytkowania regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami,

-     przeprowadzenie kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz

-     kopię zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji lub pozwolenia zintegrowanego (por. art. 38 ust. 3a i 3b ustawy o odpadach).

Jeżeli instalacja nie jest określona w WPGO sejmik nie ma obowiązku zmiany uchwały wykonawczej i wpisania do niej nowej instalacji regionalnej (sejmik może wpisać, ale nie musi – mimo iż dana instalacja spełnia wymogi regionalnej). W praktyce, bez wpisu do WPGO istnieją małe szanse na wpisanie instalacji do uchwały wykonawczej.  

Decydujące dla wpisu instalacji do uchwały wykonawczej jest zatem „określenie” jej w WPGO. Przepisy nie precyzują, co należy przez to rozumieć. Ustawa określa jedynie, iż w WPGO wskazuje się istniejące regionalne instalacje. Tutaj natomiast chodzi o instalacje, które mają zostać regionalnymi, ale w momencie uchwalania WPGO i uchwały wykonawczej jeszcze nie istnieją, bądź istnieją, ale nie spełniają kryteriów regionalnej instalacji.

Odpowiedzi na pytanie, o jakie instalacje chodzi w omawianym art. 38 ust. 3 pkt 2 ustawy o odpadach, dostarcza praktyka. Przyjęło się bowiem, iż w WPGO wskazuje się instalacje określone jako „planowane regionalne instalacje”. Jeżeli instalacja zamieszczona w takim wykazie w pewnym momencie:

1)        spełni wymagania regionalnej określone w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach oraz w WPGO – odnośnie mocy przerobowych,

2)        uzyska wszystkie decyzje umożliwiające jej funkcjonowanie, tj. pozwolenie na użytkowanie, zezwolenie na przetwarzanie odpadów bądź pozwolenie zintegrowane – w zależności od tego, jakie jest wymagane dla takiej instalacji, oraz

3)        przejdzie pozytywnie kontrolę wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, o której mowa w art. 38 ust. 3b ustawy o odpadach,

– sejmik ma obowiązek, na wniosek prowadzącego instalację, znowelizować uchwałę wykonawczą i nadać instalacji status regionalnej.

Nie można jednak wykluczyć tego, że WPGO któregoś z województw będzie zawierał innego rodzaju zapisy (nie będzie wskazywał wprost, z nazwy, „planowanych regionalnych instalacji”), które również będą mogły stanowić podstawę wpisania instalacji jako regionalnej. Treść każdego planu powinna podlegać indywidualnej ocenie w kontekście możliwości jej wykorzystania przy zmianach uchwał wykonawczych. Stanowisko takie wynika z nieostrej treści przepisu obligującego sejmik do zmiany uchwały wykonawczej – art. 38 ust. 3 pkt 2 ustawy o odpadach.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.