Organ właściwy w kwestiach dotyczących opłaty śmieciowej

Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) (dalej ‘u.c.p.g.’), „w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisyustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.”

Z powyższego wynika, że w sprawach dotyczących opłaty śmieciowej w charakterze organu podatkowego (opłata ta jest daniną publiczną) występuje wójt (burmistrz lub prezydent miasta), który w kwestiach nieuregulowanych w u.c.p.g. stosuje Ordynację podatkową. Jest on zarazem organem egzekucyjnym – w przypadku, gdy konieczne okaże się zastosowanie przymusu w celu wyegzekwowania opłaty śmieciowej, jest on uprawniony do zastosowania wobec właściciela nieruchomości wszelkich środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości (por. art. 6qa u.c.p.g.).

W pojęciu ‘spraw dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi’ mieści się wykonywanie zadań takich jak:

  • przyjmowanie i weryfikowanie deklaracji śmieciowych;
  • ustalanie, pobór i windykacja opłat śmieciowych, w tym wydawanie decyzji administracyjnych.

Czynności te co do zasady może wykonywać wójt (jako organ podatkowy), chyba że do poboru opłaty śmieciowej gmina wyznaczyła inkasenta. Wykonywanie pozostałych zadań przez inne aniżeli wójt podmioty ograniczone jest przepisami Ordynacji podatkowej. Zgodnie bowiem z art. 143 § 1 Ordynacji podatkowej„organ podatkowy może upoważnić funkcjonariusza celnego lub pracownika kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu i w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń.” Upoważnienie to udzielane na piśmie. Należy w nim szczegółowo określić jego zakres.

Ordynacja podatkowa zezwala zatem na udzielenie upoważnienia do załatwiania spraw podatkowych wyłącznie osobom będącym pracownikami lub funkcjonariuszami celnymi jednostki organizacyjnej kierowanej przez organ udzielający owego upoważnienia. Pod pojęciem ‘jednostka organizacyjna’ należy z kolei rozumieć urząd organu podatkowego.1 W tym przypadku, zgodnie z art. 33 ustawy o samorządzie gminnym, będzie to więc urząd gminy lub urząd miejski/miasta.

W związku z tym należy stwierdzić, że wykonywanie zadań z zakresu ustalania i poboru opłaty śmieciowej, a także przyjmowania i weryfikowania deklaracji o jej wysokości przez osoby niebędące pracownikami urzędu gminy, np. przez pracowników lub organy spółek komunalnych, jednostek lub zakładów budżetowych gminy, albo pracowników prywatnych firm windykacyjnych, jest niedopuszczalne.

Za sprzeczne z prawem należy więc uznać często spotykane wśród gmin działanie, które na mocy art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym udzielają upoważnienia do załatwienia tego typu spraw np. zarządom własnych spółek komunalnych lub kierownikom zakładów budżetowych. Należy podkreślić, iż zastosowania nie znajdzie tutaj art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, a przepis o charakterze szczególnym, tj. art. 143 Ordynacji podatkowej.

1 Tak P. Pietrasz, Komentarz do art. 143 Ordynacji podatkowej (w:) Ordynacja podatkowa, Komentarz, red. C. Kosikowski, L. Etel, opubl. LEX 2011.


Hasła kluczowe:

radca prawny, prawnik, utrzymanie czystości i porządku w gminach, prawo śmieciowe, opłata śmieciowa, organ

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.