Czy jednostki organizacyjne gminy składają własnej gminie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszą tą opłatę?

Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 t.j.), zwanej dalej „UCPG”, właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 6c, [przyp. nieruchomości objęte „gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi”] są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast wedle art. 6m ust.

W związku z koniecznością podejmowania licznych uchwał, w tym uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy czy można zastosować Vacatio legis?

Możliwość zastosowania Vacatio legis w związku z koniecznością podejmowania licznych uchwał w tym regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach


W związku z koniecznością podejmowania licznych uchwał, w tym uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy czy można zastosować Vacatio legis. Uchwalić uchwałę, która weszłaby w życie z dniem 01.07.2013, kiedy to prawnie zaczyna funkcjonować zmieniony system gospodarowania odpadami na terenie gminy.

Czy w związku z koniecznością podejmowania licznych uchwał, w tym uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy można zastosować Vacatio legis?

Zastosowanie Vacatio legis


W związku z koniecznością podejmowania licznych uchwał, w tym uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy czy można zastosować Vacatio legis. Uchwalić uchwałę, która weszłaby w życie z dniem 01.07.2013, kiedy to  prawnie zaczyna funkcjonować zmieniony system gospodarowania odpadami na terenie gminy.

Odpowiedź eksperta:

Czy władze gminy mogą zadanie własne o charakterze publicznym przekazać spółce i w jakim zakresie?

Obowiązek przekazywania właściwym organom sprawozdań przez podmioty odbierające odpady komunalne


Gmina nie posiadając środków na wdrożenie ustawy zleciła zarządzanie budowanym systemem własnej spółce zajmującej się przyjmowaniem odpadów. Spółka natomiast jest w konsorcjum z drugim komercyjnym podmiotem  do realizacji zadania zagospodarowania  odpadów na terenie spółki.

Czy gmina powinna przejąć obowiązki odbioru odpadów od właścicieli wszystkich nieruchomości w gminie, gdyż w innym przypadku może zapłacić kary za niewykonanie obowiązków?

Obowiązek przekazywania właściwym organom sprawozdań przez podmioty odbierające odpady komunalne


Od kilkunastu dni obowiązuje rozporządzenie dotyczące sprawozdawczości (w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi).

Jeśli gminy zawiązały związek międzygminny dla celów prowadzenia gospodarki odpadami, to jaki podmiot będzie odpowiedzialny za dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami?

Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami


Jeśli gminy zawiązały związek międzygminny dla celów prowadzenia gospodarki odpadami, to jaki podmiot będzie odpowiedzialny za dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami (art. 3.2 punkt 10. gmina, czy też związek międzygminny)?

Odpowiedź eksperta:

Jeśli gminy zawiązały związek międzygminny dla celów prowadzenia gospodarki odpadami, to jaki podmiot pobiera opłaty na terenie gminy?

Podmiot pobierajacy opłaty za odbieranie odpadów komunalnych na terenie gminy


Jeśli gminy zawiązały związek międzygminny dla celów prowadzenia gospodarki odpadami, to jaki podmiot pobiera opłaty na terenie gminy (musi to robić gmina, czy też może to robić związek międzygminny)?

Odpowiedź eksperta:

Strony