Jeśli gmina nie posiada własnej jednostki budżetowej, czy może bez przetargu, we własnym zakresie utworzyć punkt selektywnej zbiórki odpadów?

Czy gmina nie posiadająca własnej jednostki budżetowej może we własnym zakresie utworzyć punkt selektywnej zbiórki odpadów?


Jeśli gmina nie posiada własnej jednostki budżetowej, czy może bez przetargu, we własnym zakresie utworzyć punkt selektywnej zbiórki odpadów, zatrudnić pracownika, a odbiór odpadów zgromadzonych w punkcie zawrzeć w SIWZ do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów?

Odpowiedź eksperta:

Odbiór odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

W naszej gminie zdecydowaliśmy, że nie będziemy zbierać odpadów zielonych i w regulaminie zapisalismy by każdy właściciel wyposażył nieruchomość w kompostownik. Czy jest to zgodne i możliwe do zastosowanie patrząc na zapisy w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku? Wówczas nasuwa się pytanie: czy jeśli nie będziemy ich obierac tylko będą one kompostowane co wówczas z rozporządzeniem MŚ w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji?

Punkty zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Zgodnie z zapisem art. 3 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy

„tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO pochodzącego z gospodarstw domowych”

Jednocześnie w art. 6d) pkt 4

„Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w szczególności:

Czy termin podjęcia wymaganych uchwał wynosi również 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu?

Obowiązek przekazywania właściwym organom sprawozdań przez podmioty odbierające odpady komunalne


26 lipca 2012r. rozstrzygnięciem nadzorczym PN.4131.200.2012 Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność uchwały w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016, czy wobec tego termin podjęcia wymaganych uchwał wynosi również 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu czy powinniśmy podjąc uchwały do końca roku 2012r.

Strony