Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłosław - ze względu na istotne naruszenie prawa

(...)Zgodnie z przepisem art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, uchwała ta jest aktem prawa miejscowego. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące (...)

Pytania dotyczące zakresu prowadzenia selektywnej zbiórki przez gminę w świetle ustawy z dnia 13 września 1996 r

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu prowadzenia selektywnej zbiórki przez gminę w świetle ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.). Zakres prowadzenia selektywnej zbiórki jest określony w art. 3 ust. 2 ustawy, natomiast zakres określony w art. 4 ust. 2 jest znacznie szerszy niż w art. 3. W związku z powyższym rodzą się następujące pytania:

Czy RIPOK może należeć do kilku podmiotów?

Gmina M. zwróciła się do m. in. naszej gminy i gmin ościennych z wnioskiem o dofinansowanie rozbudowy instalacji regionalnej będącej jej własnością. Instalacja ta została uznana w wojewódzkim planie gospodarki odpadami województwa lubelskiego jako RIPOK w regionie południowym jako jedna z trzech instalacji regionalnych. Czy my możemy odmówić wspólfianansownia w związku z tym , że Rada Gminy M nie zgadza się na spisanie porozumienia i zawarcie w nim klauzuli, że po wybudowaniu zostanie utworzona spółka prawa handlowego z udziałem naszej gminy.

Czy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy powinien być opiniowany tylko przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, czy też powinien zostać zaopiniowany np. przez: związki zawodowe, organizacje pozarządowe?


Czy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy powinien być opiniowany tylko przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, czy też powinien zostać zaopiniowany np. przez: związki zawodowe, organizacje pozarządowe – mające w swoim statucie ochronę środowiska, gospodarkę odpadami, policję, straż miejską, firmy odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?
Prosimy o ewentualne uszczegółowienie organów opiniodawczych Regulamin.

Nasza interpretacja:

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego uchylające regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Wolsztyn

(...) Z analizy przedmiotowej uchwały wynika, że Rada podejmując tę uchwałę nie zawarła w niej regulacji wynikających z art. 4 ust.2 pkt 1,pkt 2, pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tym samym Rada podejmując uchwałę z pominięciem ww. regulacji nie wyczerpała delegacji ustawowej z art. 4 ust. 2 ww. ustawy, co stanowi istotne naruszenie prawa. W opinii organu nadzoru przepisy statutu (...)

Gdzie powinna zostać zawarta informacja o sposobie zagospodarowania odpadów komunalnych – w KPO czy w KEO?

Brak wiedzy ze strony podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na temat sposobów zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. W konsekwencji kwartalne sprawozdania składane przez podmioty odbierające odpady komunalne zawierają nierzetelne informacje, wymagające weryfikacji i niekiedy wielokrotnej poprawy.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojanowo

(...) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy wydany na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 3 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest aktem prawa miejscowego. Konstytucyjna zasada praworządności wyrażona w art. 7 w związku z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r., Nr 78, poz. 483) wymaga, żeby materia uregulowana wydanym aktem normatywnym wynikała z upoważnienia ustawowego i nie przekraczała zakresu tego upoważnienia. Każde unormowanie (...)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wałcz

(...) Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, jest aktem prawa miejscowego, zaliczanym przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej do źródeł prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działania organów, które je ustanowiły. Taki akt normatywny musi zatem odpowiadać wszystkim wymogom, jakie prawo stawia w odniesieniu do zasad tworzenia i obowiązywania systemu źródeł prawa. W stosunku do aktów prawa miejscowego znaczenie istotne ma norma zawarta w art. 94 Konstytucji, który stanowi, iż organy samorządu terytorialnego (...)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie - Radowo Małe

(...) Konieczne jest również stwierdzenie nieważności § 5 przedmiotowej uchwały, w którym Rada Gminy Ra- dowo Małe zawarła, określone w punktach 1-3 zakazy. Przepis, stanowiący materialnoprawną podstawę podję- cia przedmiotowej uchwały nie przewiduje bowiem możliwości wprowadzenia tego rodzaju zakazów w regu- laminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Zauważyć bowiem należy, iż § 5 Regulaminu zawiera nor- my prawne skierowane do nieokreślonego kręgu adresatów.

Strony