Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności

W dniu 28 stycznia 2014 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Wyrok NSA w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 1 grudnia 2015 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. NSA uwzględnił skargę kasacyjną związku międzygminnego w sprawie dotyczącym jego uprawnień.

Postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w postanowieniu z dnia 28 grudnia 2014r. w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami stwierdził, iż w stanie prawnym na dzień wydania kontrolowanej przez Sąd decyzji zarząd związku międzygminnego nie jest organem podatkowym uprawnionym do wydawania decyzji o określeniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, nie może prowadzić postępowania podatkowego w tym przedmiocie, a więc nie może rozstrzygać decyzją o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyrok NSA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dot. zakresu odzysku o uniedzkodliwiania odpadów komunalnych

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 września 2014 r. stwierdził, że prywatny przedsiębiorca nie ma interesu prawnego w kwestionowaniu uchwały rady gminy w przemiocie powierzenia spółce gminnej realizacji zadań własnych. W konsekwencji możliwość wyboru co do zakresu usługi objętej przedmiotem przetargu pozostawiona jest po stronie gminy.

Decyzja SKO we Wrocławiu z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami

Przedmiotem sporu w rozpatrywanej przez Samorzadowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu sprawie był status spółdzielni mieszkaniowej jako strony postępowania oraz prawny status spółki prawa handlowego jako organu administracji publicznej (organu podatkowego) w postępowaniu w sprawie okreslenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której stanowia przepisy ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach.

Wyrok WSA w Poznaniu z 28 stycznia 2014 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami

(...) w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności – z powodu sprzeczności z prawem wskazanych przepisów prawa miejscowego (...) Po drugie, należy podzielić w pełni argumentację prawną Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w P., wskazującą na brak podstawy prawnej do żądania przez Związek od właścicieli nieruchomości dokumentacji, której treść wykracza poza dane potrzebne do potwierdzenia danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (...)

Intepretacja z dnia 1 października 2013 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

"(...)Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Podkreślić należy, że w przeciwieństwie do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (...)"

Pojemniki na odpady - Wspólnota mieszkaniowa

Jedna z najistotniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczy gospodarowania pojemnikami na odpady. Kto w nowym systemie ma obowiązek zakupienia tych pojemników, a także ile, jakiego rodzaju, pojemności i koloru powinno ich być - to najczęstsze z pytań przysyłanych do nas przez Czytelników.

Pytania dotyczące zakresu prowadzenia selektywnej zbiórki przez gminę w świetle ustawy z dnia 13 września 1996 r

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu prowadzenia selektywnej zbiórki przez gminę w świetle ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.). Zakres prowadzenia selektywnej zbiórki jest określony w art. 3 ust. 2 ustawy, natomiast zakres określony w art. 4 ust. 2 jest znacznie szerszy niż w art. 3. W związku z powyższym rodzą się następujące pytania:

Strony