Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spiczyn

W dniu 8 listopada 2017 r.  wydane zostało rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spiczyn, numer: PN-II.4131.397.2017. Rada Gminy Spiczyn podjęła uchwałę, w której ogólnie określono, że właściciele nieruchomości są zobowiązani do pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób systematyczny. Takie sformułowanie jest niedopuszczalne, bowiem nie wyznacza konkretnych terminów ich odbioru.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce

W dniu 31 października 2017 r. zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego NR P-II.4131.2.236.2017. Wojewoda stwierdził nieważność załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody małopolskiego z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bochnia

W dniu 29 lipca 2016 r. Wojewoda Małopolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bochnia. Rada Gminy nie ma uprawień do nakładania na właścicieli nieruchomości obowiązków w postaci usuwania nawisów sopli lodu z rynien, śniegu z dachów czy usuwania chwastów z nieruchomości.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności

W dniu 28 stycznia 2014 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Węgliniec

W dniu 2 marca 2016 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Węgliniec. Regulamin, który został wprowadzony uchwałą z 31 lipca 2015 r. zobowiązywał mieszkańców m.in. do sprzątania z błota i śniegu części nieruchomości pełniących funkcje komunikacyjne tj. podwórka, bramy, przejścia, usuwania ze ścian budynków nielegalnych reklam czy prowadzenia selektywnej zbiórki bioodpadów do własnego kompostownika dopiero po zarejestrowaniu go w gminie w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyrok NSA w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 1 grudnia 2015 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. NSA uwzględnił skargę kasacyjną związku międzygminnego w sprawie dotyczącym jego uprawnień.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

W dniu 4 grudnia 2014 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku. Rada miejska podjęła uchwałę sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku. Uchwała również dotyczyła warunków utrzymywania gołębi oraz zasad utrzymywania pszczół. Prokurator, jednak zakwestionował ten zapis w związku z czym zaskarżył go do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd zgodził się z zarzutami prokuratora, stwierdzając, iż stanowiły istotne naruszenie prawa.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 9 stycznia 2015 r. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

W dniu 9 stycznia 2015r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. WSA uznał, że nie można nakazać właścicielom nieruchomości usuwania bądź ograniczania śliskości chodników, a tym samym zapisanie obowiązku w uchwale dotyczącej utrzymania czystości i porządku w gminach jest przekroczeniem delegacji ustawowej.

Strony