Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności

W dniu 28 stycznia 2014 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 maja 2016 r. w przedmiocie obowiązku władającego nieruchomością podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej

W dniu 25 maja 2016 r. zapadło postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w przedmiocie obowiązku władającego nieruchomością podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Podmiot władający nieruchomością ma obowiązek podłączyć ją do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie opodatkowania dodatkowych usług komunalnych

W dniu 27 czerwca 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację w przedmiocie opodatkowania czynności związanych ze świadczeniem przez gminę dodatkowych usług wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Organ podatkowy uznał, że tego rodzaju usługi w ogóle nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie selektywnego zbierania odpadów komunalnych

W dniu 2 marca 2016 r. zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w sprawie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Rada Miejska przyjęła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w którym dopuściła możliwość ustanowienia wspólnych pojemników do zbierania odpadów dla dwóch lub więcej nieruchomości pod warunkiem wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 lutego 2015 r.w przedmiocie wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

W dniu 25 lutego 2015 r. zapadł wyrok w przedmiocie wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Rozporządzenie z dnia 17.06.2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

W dniu 17 czerwca 2016 r. Minister Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

W dniu 18 maja 2016 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego, sygnatura akt: II SA/Gd 25/16. Na podstawie projektu robót geologicznych w 2014 r. powstał odwiert wód ziemnych na działce jednej z mieszkanek prowadzącej ogrodnictwo na Kępie Oksywskiej. W 2015 r. mieszkanka wystąpiła do starosty puckiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obudowy odwiertu. Starosta wydał odmowną decyzję w sprawie.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 10 maja 2016 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sygnatura akt II FSK 1409/14.

Publikacja: Kosztowne badania gruntów uderzą Polaków po kieszeni? Wyjaśniamy, o co chodzi - Biznes, Onet.pl

W dniu 10 czerwca 2016 r. na łamach portalu internetowego Onet.pl ukazał się artykuł pt. "Kosztowne badania gruntów uderzą Polaków po kieszeni? Wyjaśniamy, o co chodzi" autorstwa Marcina Gawędy, w którym radca prawny Michał Kuźniak jako specjalista w dziedzinie ochrony środowiska i prawa o nieruchomościach udzielił informacji na temat remediacji terenów zanieczyszczonych.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie zakazu używania niektórych jednostek pływających na jeziorach Powiatu

W dniu 23 marca 2016 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim o sygnaturze akt II SA/Go 889/15 w sprawie zakazu używania niektórych jednostek pływających na jeziorach Powiatu. Rada Powiatu nie może znieść zakazu uprawiania sportów motorowodnych na jeziorze, nad którym występują chronione ptaki, jeśli wcześniej nie zostanie ustalony poziom hałasu na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w przedmiocie likwidacji nasypu i przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

W dniu 6 kwietnia 2016 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku o sygnaturze akt II SA/Gd 696/15 w przedmiocie likwidacji nasypu i przywrócenia stosunków wodnych na gruncie. Właściciele działki wystąpili do burmistrza o wszczęcie postępowania w sprawie zalewania ich działki przez sąsiadów, którzy podwyższyli swoją posesję o metrowy nasyp.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno

W dniu 26 kwietnia 2016 r. wydana została uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranowo

W dniu 26 kwietnia 2016 r. wydana została uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranowo. Właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do tego, aby z góry wskazywać jakiego okresu dotyczy korekta deklaracji na opłatę za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości lub nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Węgliniec

W dniu 2 marca 2016 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Węgliniec. Regulamin, który został wprowadzony uchwałą z 31 lipca 2015 r. zobowiązywał mieszkańców m.in. do sprzątania z błota i śniegu części nieruchomości pełniących funkcje komunikacyjne tj. podwórka, bramy, przejścia, usuwania ze ścian budynków nielegalnych reklam czy prowadzenia selektywnej zbiórki bioodpadów do własnego kompostownika dopiero po zarejestrowaniu go w gminie w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Strony

Filtr

Art. ustawy:

Typ treści: