Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z planowanym wydzierżawieniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

W dniu 10 maja 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z planowanym wydzierżawieniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Rozstrzygnięta została kwestia prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy.

Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 maja 2016 r. w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za nieprzekazywanie odebranych od właściciela nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do RIPOK

W trzech wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 maja 2016 r. zapadły decyzje o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorstwo zajmujące się odbiorem śmieci od mieszkańców za nieodstawienie wszystkich zebranych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

Uchwała Kolegium RIO w Lublinie z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa w Gminie Stoczek Łukowski

W dniu 17 sierpnia 2016 r. została wydana uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa w Gminie Stoczek Łukowski.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lipca 2016 r. w przedmiocie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 28 lipca 2016 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sygnatura akt: II FSK 958/16. Wyrok dotyczy uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

W dniu 23 sierpnia 2016 r. ogłoszone zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody małopolskiego z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bochnia

W dniu 29 lipca 2016 r. Wojewoda Małopolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bochnia. Rada Gminy nie ma uprawień do nakładania na właścicieli nieruchomości obowiązków w postaci usuwania nawisów sopli lodu z rynien, śniegu z dachów czy usuwania chwastów z nieruchomości.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2016 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 14 lipca 2016 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Spółdzielnia mieszkaniowa jako zarządca nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację dotyczącą wywózki śmieci również w imieniu właścicieli lokali.

Strony

Filtr

Art. ustawy:

Typ treści: