Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 19 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

(...) W ocenie Kolegium Izby podejmując uchwałę na podstawie powołanego przepisu rada gminy winna przestrzegać wskazanego upoważnienia ustawowego i w rezultacie określić w podejmowanej uchwale jedynie te kwestie, do których została upoważniona (...)

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 3 kwietnia 2013 r. sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

(...) oświadczenie o udostępnieniu na żądanie Wójta dokumentów określonych w tym oświadczeniu wykracza poza zakres kompetencji organu stanowiącego do kształtowania zakresu wzoru deklaracji ustalonego w art. 6n ust. 1 pkt 1 u.p.cz. Stosownie do treści powołanego przepisu rada gminy powinna określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, że.. (...)

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 kwietnia 2013 r. sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

(...) ustawa — Ordynacja podatkowa jasno precyzuje zadania i obowiązki inkasenta, a nakładanie na niego dodatkowych obowiązków, takich jak prowadzenie ewidencji analitycznej opłat, wykracza poza ustawowe upoważnienie rady, wynikające z art. 6l ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (...)

Uchwała RIO w Warszawie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

W dniu 13 lutego 2013 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła uchwała Nr XXV/270/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkanych i wysokości stawki tej opłaty na terenie ...

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

Orzeka o nieważności §1 ust.3 Uchwały Nr XXII/116/13 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady z powodu istotnego naruszenia prawa, tj ...

Uchwała RIO w Warszawie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

Przepis art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu obowiązującym w dniu podjęcia uchwały stanowił, iż op. cit.: „1. Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, określi, w drodze uchwały ...

Strony