Uchwała RIO w Warszawie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dokonaną ustawą z dnia 25 stycznia 2013 r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 19 lutego 2013 roku, pod poz. 228, stwierdzić należy, że ...

Uchwała RIO w Łodzi w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2012 roku zbadało przedmiotową uchwałę i stwierdziło, że badaną uchwałą dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przyjęto taki sposób jej funkcjonowania, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn średniej miesięcznej ilości ...

Uchwała RIO w Poznaniu w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

Z postanowień zawartych w uchwale wynika, że jest aktem prawa miejscowego, gdyż zawiera normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym nadające się do bezpośredniego stosowania i skierowane są do właścicieli nieruchomości czyli podmiotów zewnętrznych wobec gminy. Powyższe ustalenie znajduje potwierdzenie w treści § 5 uchwały określającej termin wejścia w życie – „Uchwała wchodzi w życie po ...

Strony