Wyrok NSA z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie obowiązku przyłaczenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazano, że gmina nie może wyłączyć wybranych nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W 2013 r., rada miejska Karpacza podejmując uchwałę na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych również od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Decyzja SKO we Wrocławiu z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami

Przedmiotem sporu w rozpatrywanej przez Samorzadowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu sprawie był status spółdzielni mieszkaniowej jako strony postępowania oraz prawny status spółki prawa handlowego jako organu administracji publicznej (organu podatkowego) w postępowaniu w sprawie okreslenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której stanowia przepisy ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach.

Wyroki WSA we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2014 r. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Niewątpliwie rekonstrukcja zakresu obowiązków związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna zmierzać do przypisania podmiotom, na które ustawodawca nałożył określone obowiązki związane z tą opłatą, jednej z możliwych na gruncie Ordynacji podatkowej ról w stosunku prawno – podatkowym, tj. podatnika, płatnika lub inkasenta opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi i tego rodzaju zabiegiem było właśnie uznanie – przez organ podatkowy - właścicieli nieruchomości za podatników. W tym zakresie poglądy wnioskodawcy i organu są tożsame.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że rada gminy nie może stosować niższych stawek opłat za śmieci w wypadku dzieci i osób uczących się do 24 roku życia i oddalił skargę gminy na Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku, która stwierdziła nieważność uchwał wprowadzającej takie zniżki.

Wyrok NSA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zaległe opłaty za śmieci ściąga ten, kto wystawił tytuł egzekucyjny. Rewolucja śmieciowa od początku wywołuje wiele problemów również u samych beneficjentów opłat za śmieci. Świadczy o tym spór kompetencyjny, jaki w rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny. Chodziło o egzekucję opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. O to, kto jest organem właściwym do ich ściągania, spierali się międzygminny związek gospodarki odpadami komunalnymi i burmistrz. Okazało się, że gmina przez kilka lat była członkiem związku, który odpowiadał za gospodarkę odpadami na terenie gmin...

Odbieranie odpadów z nieruchomości w części zamieszkałych

Czy ustawa daje możliwość pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą a w części niezamieszkałą bez objęcia wszystkich nieruchomości niezamieszkałych systemem odbioru odpadów komunalnych?

Odpowiedź eksperta:

Strony