Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 października 2014 r. w sprawie nieprecyzyjnego sformułowania w regulaminie utrzymania czystości i porządku

W marcu 2014 r. rada – po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – podjęła uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Uchwałę opublikowano w dzienniku urzędowym województwa, a weszła w życie z dniem 1 lipca 2014 r. We wrześniu uchwałę zaskarżył prokurator. Zakwestionował użyte w niej sformułowanie „psy duże". Zdaniem prokuratora uchwała powinna zawierać wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Tymczasem jeden z jej paragrafów nie spełnia wymagań.

Sprawozdanie Sejmu dot. projektu ustawy o UCPG

Sprawozdanie Stenograficzne z 77 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 października 2014 r. w sprawie projektu ustaw o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokaliSejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez pana posła Tadeusza Arkita oraz przeprowadził dyskusję, w trakcie której zgłoszono poprawki.

Wyrok WSA we Wrocławiu w sprawie nałożenia kary pieniężnej za nieprzekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za pierwszy ujawniony przypadek nieprzekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 20 maja 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym

(...) Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, na podstawie upoważnień ustawowych, gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Takim aktem jest badana uchwała, która została podjęta(...) W uzasadnieniu autor skargi podniósł, że w załączniku do uchwały – wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pkt 2 nałożono na właściciela nieruchomości obowiązek podania jego numeru telefonu.

Rozstrzygnięcie Woj. Zachodniopomorskiego w sprawie określania innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zbędnych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

(...)Zgodnie z treścią § 1 omawianego aktu uchwała określa inny niż określony w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, sposób udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. Z kolei, w myśl § 2 uchwały Nr XXX/215/2013 udokumentowanie wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych może nastąpić przez (...)

Strony