Szkolenie- Zmiany wynikające z uchwalonej w dniu 28.11.2014 r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Polską Izbę Ekologii pt. Zmiany wynikające z uchwalonej w dniu 28.11.2014 r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które odbędzie się 05.03. 2015r. w Katowicach. Szkolenie poprowadzi: radca prawny Jędrzej Klatka i radca prawny Agnieszka Dylong.

Publikacja: Czystość i porządek w gminach: kiedy decyzja, kiedy zawiadomienie- Dziennik Gazeta Prawna

W dniu 18 lutego 2015 r. na łamach Dziennika Gazeta Prawna radca prawny Jędrzej Klatka udzielił opinii eksperckiej w artykule pt. Czystość i porządek w gminach: kiedy decyzja, kiedy zawiadomienie. Artykuł dotyczy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie w 2015 r. wprowadzając między innymi nowe przepisy dotyczące składania deklaracji.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 2 lipca 2014 r. w przedmiocie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Prezydent Miasta nie może zatem w ramach instytucji interpretacji indywidualnej dokonywać wykładni przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jak bowiem wskazano, instytucja ta dotyczy jedynie interpretacji przepisów prawa podatkowego, a wskazane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisy do tej kategorii nie należą.

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 26 czerwca 2014 r. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozpoznając ponownie sprawę organ wszczynając postępowanie wskaże jakiego okresu dotyczy, zgromadzi materiał dowodowy pozwalający na ustalenie czy na skarżącym ciąży obowiązek ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zastosuje właściwą przewidzianą w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach procedurę.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 6 lutego 2013 r. w przedmiocie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uznał, że na gruncie podatku od nieruchomości została ukształtowana linia orzecznicza, w której modelowy jest system rozstrzygania w drodze jednej decyzji o wszystkich przedmiotach opodatkowania danego podatnika, nie mniej jednak nie uznaje się za wadliwe rozstrzygania o tych przedmiotach w odrębny sposób.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 15 maja 2014 r. w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wojewdzóki Sąd Administracyjny rozstrzygał kwestię zaokrąglania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pełnych złotówek. WSA stwierdzając, że ma ona charakter opłaty lokalnej uznał, że nie ma do niej zastosowania przewidziane w art. 63 ordynacji podatkowej zaokrąglanie końcówek opłat.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozprawtrywał sprawę dotyczącą uiszczania opłaty za odbieranie odpadów na rachunek bankowy wskazanej spółki. W uzasadnieniu tego punktu uchwały zostało wyjasnione, że na mocy umowy spółce zostało przekazane wykonywanie niektórych obowiazkowych zadań własnych gminy. WSA stwierdził, ze w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi może wykonywać wójt (burmistrz, prezydent) chyba, że zleci to inkasentowi.

Postanowienie WSA w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Odrzucona uchawała przez WSA, zdaniem Sądu, kształtuje wysokość opłaty, a zatem powinna mieścić się w zakresie zastosowania art. 11 ust 1 pkt. 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. W konsekwencji jest to uchwała podjeta w sprawie finansowej, a co za tym idzie kompetencje nadzorcze w w/w zakresie nie należą do wojewody a do RIO.

Wyrok WSA we Wroclawiu z dnia 4 października 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W uzasadnieniu wyroku WSA wskazal, ze przy kokonywaniu oceny kompetencji nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych obejmujących uchwaly w sprawie wzoru deklaracji, kierował się niebudzacym wątpliwości spozstrzeżeniem, ze opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zalicza się do "opłat lokalnych, do których mają zastosowanie  przepisy ustawy- Ordynacja podatkowa.

Wyrok NSA z dnia 15 października 2013 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wprawdzie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, to jednak nie przsądza to o tym, że sprawy dotyczące deklaracji o wysokosci oplaty za gospoadarowanie odpadami komunalnymi, są sprawami o których mowa w art 11 ust. 1 pkt 5 ustawy  z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 28 lutego 2013 r. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. W przepisie tym nie ma mowy 
o podwórzach, przejściach lub bramach. Dodatkowo rada gminy odmiennie zdefiniowała, co należy uznać za „chodnik". Za taki w myśl art. 4 pkt 6 ustawy z 21 marca 1985 r.

Wyrok SN z 29 stycznia 1999 r. w sprawie obowiazku utrzymania nawierzchni chodników

Właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić uprzątnięcie błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż tych nieruchomości. I nie ma znaczenia szerokość chodnika. Obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące zapewnienia czystości i porządku określa ustawa z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.). Przewidziano w niej m.in., że właściciele nieruchomości muszą zapewnić uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich posesji.

Wyrok NSA z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie obowiązku przyłaczenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazano, że gmina nie może wyłączyć wybranych nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W 2013 r., rada miejska Karpacza podejmując uchwałę na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych również od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Decyzja SKO we Wrocławiu z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami

Przedmiotem sporu w rozpatrywanej przez Samorzadowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu sprawie był status spółdzielni mieszkaniowej jako strony postępowania oraz prawny status spółki prawa handlowego jako organu administracji publicznej (organu podatkowego) w postępowaniu w sprawie okreslenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której stanowia przepisy ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach.

Wyroki WSA we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2014 r. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Niewątpliwie rekonstrukcja zakresu obowiązków związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna zmierzać do przypisania podmiotom, na które ustawodawca nałożył określone obowiązki związane z tą opłatą, jednej z możliwych na gruncie Ordynacji podatkowej ról w stosunku prawno – podatkowym, tj. podatnika, płatnika lub inkasenta opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi i tego rodzaju zabiegiem było właśnie uznanie – przez organ podatkowy - właścicieli nieruchomości za podatników. W tym zakresie poglądy wnioskodawcy i organu są tożsame.

Publikacja: Narzędzia wsparcia rewitalizacji obszarów miejskich i terenów poprzemysłowych

Na ramach publikacji Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych pod red. Jana Skowronka, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach, ukazał się artykuł radcy prawnego Michała Kuźniaka pt. Narzędzia wsparcia rewitalizacji obszarów miejskich i terenów poprzemysłowych.

Wyroki NSA z grudnia 2014 r. uchylające wyroki w sprawie nałożenia kar na mieszkańców, którzy wycięli drzewa bez zezwolenia

NSA uchyla wyroki sądów wojewódzkich, które nałożyły na właścicieli nieruchomości bardzo wysokie kary za wycięcie drzew bez zezwolenia, z powodu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepisy ustawy o ochronie przyrody są niezgodne z Konstytucją RP. Teoretycznie przepisy o karach za bezprawną wycinkę drzew nadal obowiązują, ale Sąd stwierdził, że każdą sprawę należy badać indywidualnie, stosując wskazówki zawarte w orzeczeniu TK

Strony

Filtr

Art. ustawy:

Typ treści: