Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno

W dniu 26 kwietnia 2016 r. wydana została uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranowo

W dniu 26 kwietnia 2016 r. wydana została uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranowo. Właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do tego, aby z góry wskazywać jakiego okresu dotyczy korekta deklaracji na opłatę za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości lub nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 16 lutego 2016 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina miejska podjęła uchwałę dotyczącą wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Podjęta uchwała zwierała postanowienia wykraczające poza treść przepisów.

Uchwała Kolegium RIO w Lublinie z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie deklaracji odpadowej

W dniu 19 stycznia 2015r. została podjęta uchwała Kolegium Regionalnej Izby Odwoławczej w Lublinie w sprawie deklaracji odpadowej. Kolegium RIO wskazuje, że określając wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, rada gminy powinna uwzględnić w nim jedynie takie dane, które zapewniają prawidłowe obliczenie wysokości opłaty przez właścicieli nieruchomości, a danymi takimi nie są numery ewidencyjne działek.

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 26 czerwca 2014 r. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozpoznając ponownie sprawę organ wszczynając postępowanie wskaże jakiego okresu dotyczy, zgromadzi materiał dowodowy pozwalający na ustalenie czy na skarżącym ciąży obowiązek ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zastosuje właściwą przewidzianą w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach procedurę.

Wyrok WSA we Wroclawiu z dnia 4 października 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W uzasadnieniu wyroku WSA wskazal, ze przy kokonywaniu oceny kompetencji nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych obejmujących uchwaly w sprawie wzoru deklaracji, kierował się niebudzacym wątpliwości spozstrzeżeniem, ze opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zalicza się do "opłat lokalnych, do których mają zastosowanie  przepisy ustawy- Ordynacja podatkowa.

Wyrok NSA z dnia 15 października 2013 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wprawdzie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, to jednak nie przsądza to o tym, że sprawy dotyczące deklaracji o wysokosci oplaty za gospoadarowanie odpadami komunalnymi, są sprawami o których mowa w art 11 ust. 1 pkt 5 ustawy  z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 20 maja 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym

(...) Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, na podstawie upoważnień ustawowych, gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Takim aktem jest badana uchwała, która została podjęta(...) W uzasadnieniu autor skargi podniósł, że w załączniku do uchwały – wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pkt 2 nałożono na właściciela nieruchomości obowiązek podania jego numeru telefonu.

Strony