Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2013 r. w przedmiocie wymagań dla przedsiębiorcy ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

W dniu 10 grudnia 2013 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w przedmiocie wymagań dla przedsiębiorcy ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych potrzebne jest zezwolenie wydawane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wymagania, jakie trzeba spełnić, aby uzyskać takie zezwolenia, określa w drodze uchwały rada gminy. Taka uchwała nie może jednak ustalać obowiązków przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.

Decyzja SKO we Wrocławiu z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami

Przedmiotem sporu w rozpatrywanej przez Samorzadowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu sprawie był status spółdzielni mieszkaniowej jako strony postępowania oraz prawny status spółki prawa handlowego jako organu administracji publicznej (organu podatkowego) w postępowaniu w sprawie okreslenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której stanowia przepisy ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Warmińsko Mazurskiego w sprawie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamba) i transportu nieczystości płynnych

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 11 grudnai 2013 r. w sprawie w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w sprawie wymagań na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamba) i transport nieczystości ciekłych - Gmina Trawnik

(...) Stosownie do treści powołanego przepisu rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. Jednocześnie należy podkreślić, iż norma kompetencyjna art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie może być interpretowana w oderwaniu od przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (...)

Czy kierownik Zakładu Ochrony Środowiska będzie mógł wydawać w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami?

Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami


Czy kierownik Zakładu Ochrony Środowiska (samorządowy zakład budżetowy)  będzie mógł wydawać w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami w związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz.391).

Odpowiedź eksperta:

Czy dopuszczalne jest wygaszenie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?

Przed wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz. U. Nr 152, poz. 897) przedsiębiorca, który zamierzał prowadzić działalność gospodarczą w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości był zobowiązany uzyskać zezwolenie, o którym była mowa w uchylonym już art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), zwanej dalej UCPG. Zezwolenia te, zgodnie z art. 9 ust.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zezwolenia w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych (szamba) i transportu nieczystości ciekłych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.