Czy regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych mogą być tworzone przez konsorcja?

Tworzenie regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych


Czy regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach po nowelizacji z dnia 1 lipca 2011 r. mogą być tworzone przez konsorcja?

Gminy, realizując zadania polegające na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, są obowiązane do:

Wyrok WSA w Olsztynie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

... Wojewoda wskazał, że ustawodawca doprecyzował w Rozdziale 3a ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), które spośród uchwał podejmowanych przez rady gminy w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę ...

Strony