Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach

W dniu 25 listopada 2014 r. zapadło rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach. Wojewoda Wielkopolski orzekł, że Regulamin czystości musi zawierać zapisy dotyczące mycia i napraw samochodów poza myjniami i warsztatami. Rada Gminy Grzegorzew przyjęła regulamin utrzymania czystości i porządku. Uchwałę tę unieważnił wojewoda wielkopolski, bo dostrzegł w niej brak niezbędnych zapisów.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014 r. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku

W dniu 10 grudnia 2014 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku. WSA stwierdził, że Rada nie może w regulaminie utrzymania czystości i porządku w na terenie gminy określić obowiązku posypywania chodnika piaskiem lub innym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

Postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w postanowieniu z dnia 28 grudnia 2014r. w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami stwierdził, iż w stanie prawnym na dzień wydania kontrolowanej przez Sąd decyzji zarząd związku międzygminnego nie jest organem podatkowym uprawnionym do wydawania decyzji o określeniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, nie może prowadzić postępowania podatkowego w tym przedmiocie, a więc nie może rozstrzygać decyzją o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku w gminach

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach stwierdził, iż rada gminy w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach nie może wprowadzić zapisu obligującego mieszkańców do wytwarzania w każdym tygodniu minimalne, wprost określonej ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 8 października 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 8 października 2014 r. wyraził pogląd, iż rada gminy nie jest uprawniona do zobowiązywania właścicieli nieruchomości do zbierania odpadów komunalnych wyłacznie w sposób selektywny, bowiem ustawodawca w żaden sposób nie upoważnił do egzekwowania wyłącznie takiego sposobu zbierania odpadów.

Wyrok NSA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dot. zakresu odzysku o uniedzkodliwiania odpadów komunalnych

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 września 2014 r. stwierdził, że prywatny przedsiębiorca nie ma interesu prawnego w kwestionowaniu uchwały rady gminy w przemiocie powierzenia spółce gminnej realizacji zadań własnych. W konsekwencji możliwość wyboru co do zakresu usługi objętej przedmiotem przetargu pozostawiona jest po stronie gminy.

Napisali o nas: Gospodarka odpadami w Europie- dobre praktyki- Logistyka odzysku

Na łamach Logistyki Odzysku nr 1/2015 r. pojawił się artykuł pt. Gospodarka odpadami w Europie- dobre praktyki dotyczący międzynarodowej konferencji w Zakopanem w dniach 17-18 listopada 2015 r. pt. "Europejskie modele funkcjonowania systemów gospodarki odpadami- dobre praktyki współpracy w aspekcie funkcjonowania klastrów" w której prelegentem była m.in. radca prawny Agnieszka Dylong i radca prawny Jędrzej Klatka.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 28 lutego 2013 r. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. W przepisie tym nie ma mowy 
o podwórzach, przejściach lub bramach. Dodatkowo rada gminy odmiennie zdefiniowała, co należy uznać za „chodnik". Za taki w myśl art. 4 pkt 6 ustawy z 21 marca 1985 r.

Decyzja SKO we Wrocławiu z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami

Przedmiotem sporu w rozpatrywanej przez Samorzadowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu sprawie był status spółdzielni mieszkaniowej jako strony postępowania oraz prawny status spółki prawa handlowego jako organu administracji publicznej (organu podatkowego) w postępowaniu w sprawie okreslenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której stanowia przepisy ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach.

Strony