Czy wymóg posiadania bazy magazynowo-transportowej będzie bezwzględnie wymagany w sytuacji gdy miasto posiada własną instalację?

Wymóg posiadania bazy magazynowo-transportowej w sytuacji gdy miasto posiada własną instalację


Mając na uwadze regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie posiadania przez przedsiębiorcę bazy magazynowo-transportowej proszę o wyjaśnienie, czy wymóg ten będzie bezwzględnie wymagany w odniesieniu do bazy magazynowej w następującej sytuacji:

Czy obowiązek zgłoszenia do rejestru działalności regulowanej dotyczy również przedsiębiorców, którzy bezpośrednio nie zajmują się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, lecz wykonują usługi w tym zakresie?

Obowiązek zgłoszenia do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców nie zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych ale wykonujących usługi w tym zakresie


Czy obowiązek zgłoszenia do rejestru działalności regulowanej dotyczy również przedsiębiorców, którzy bezpośrednio nie zajmują się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie podpisują umów w tym zakresie), lecz wykonują usługi w zakresie:

 

Jakie wymagania powinien spełnić podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?

Wymagania które powinien spełnić podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości


Jakie wymagania powinien spełnić podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?

Zgodnie z art. 9d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań: