Decyzja SKO we Wrocławiu z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami

Przedmiotem sporu w rozpatrywanej przez Samorzadowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu sprawie był status spółdzielni mieszkaniowej jako strony postępowania oraz prawny status spółki prawa handlowego jako organu administracji publicznej (organu podatkowego) w postępowaniu w sprawie okreslenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której stanowia przepisy ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach.

Czy kierownik Zakładu Ochrony Środowiska będzie mógł wydawać w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami?

Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami


Czy kierownik Zakładu Ochrony Środowiska (samorządowy zakład budżetowy)  będzie mógł wydawać w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami w związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz.391).

Odpowiedź eksperta:

Czy dopuszczalne jest wygaszenie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?

Przed wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz. U. Nr 152, poz. 897) przedsiębiorca, który zamierzał prowadzić działalność gospodarczą w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości był zobowiązany uzyskać zezwolenie, o którym była mowa w uchylonym już art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), zwanej dalej UCPG. Zezwolenia te, zgodnie z art. 9 ust.