Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2013 r. w przedmiocie wymagań dla przedsiębiorcy ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

W dniu 10 grudnia 2013 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w przedmiocie wymagań dla przedsiębiorcy ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych potrzebne jest zezwolenie wydawane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wymagania, jakie trzeba spełnić, aby uzyskać takie zezwolenia, określa w drodze uchwały rada gminy. Taka uchwała nie może jednak ustalać obowiązków przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Warmińsko Mazurskiego w sprawie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamba) i transportu nieczystości płynnych

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 11 grudnai 2013 r. w sprawie w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w sprawie wymagań na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamba) i transport nieczystości ciekłych - Gmina Trawnik

(...) Stosownie do treści powołanego przepisu rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. Jednocześnie należy podkreślić, iż norma kompetencyjna art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie może być interpretowana w oderwaniu od przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (...)

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zezwolenia w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych (szamba) i transportu nieczystości ciekłych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.