Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2016 r. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta

W dniu 10 sierpnia 2016 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Rada Miasta zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach może wskazać szczegółowe zasady dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, jak również warunki dotyczące rozmieszcza pojemników na odpady oraz i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności

W dniu 28 stycznia 2014 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

W dniu 26 listopada 2015 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Rada gminy w nieodpowiedni sposób skalkulowała stawki opłat za śmieci, w związku z czym naruszyła przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mieszkaniec Gminy złożył skargę do WSA na uchwałę rady gminy, który stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014 r. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku

W dniu 10 grudnia 2014 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku. WSA stwierdził, że Rada nie może w regulaminie utrzymania czystości i porządku w na terenie gminy określić obowiązku posypywania chodnika piaskiem lub innym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie nałożenia kary za odbieranie odpadów komunalnych za niezłożenie sprawozdania

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie nałożenia kary za odbieranie odpadów komunalnych stwierdził, iż obowiązek składania sprawozdań kwartalnych, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczył skarżącego, który faktycznie prowadziły działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozprawtrywał sprawę dotyczącą uiszczania opłaty za odbieranie odpadów na rachunek bankowy wskazanej spółki. W uzasadnieniu tego punktu uchwały zostało wyjasnione, że na mocy umowy spółce zostało przekazane wykonywanie niektórych obowiazkowych zadań własnych gminy. WSA stwierdził, ze w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi może wykonywać wójt (burmistrz, prezydent) chyba, że zleci to inkasentowi.