Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2016 r. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta

W dniu 10 sierpnia 2016 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Rada Miasta zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach może wskazać szczegółowe zasady dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, jak również warunki dotyczące rozmieszcza pojemników na odpady oraz i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności

W dniu 28 stycznia 2014 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 maja 2016 r. w przedmiocie obowiązku władającego nieruchomością podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej

W dniu 25 maja 2016 r. zapadło postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w przedmiocie obowiązku władającego nieruchomością podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Podmiot władający nieruchomością ma obowiązek podłączyć ją do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 lutego 2015 r.w przedmiocie wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

W dniu 25 lutego 2015 r. zapadł wyrok w przedmiocie wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Węgliniec

W dniu 2 marca 2016 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Węgliniec. Regulamin, który został wprowadzony uchwałą z 31 lipca 2015 r. zobowiązywał mieszkańców m.in. do sprzątania z błota i śniegu części nieruchomości pełniących funkcje komunikacyjne tj. podwórka, bramy, przejścia, usuwania ze ścian budynków nielegalnych reklam czy prowadzenia selektywnej zbiórki bioodpadów do własnego kompostownika dopiero po zarejestrowaniu go w gminie w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 grudnia 2015 r. w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów

W dniu 21 grudnia 2015 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów. Prezydent Miasta nakazał wspólnikom prowadzącym działalność gospodarczą usunięcie z terenu działek odpadów pochodzenia budowlanego w terminie do sześciu miesięcy. Od powyższej decyzji zostało złożone odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez osoby, na które został nałożony taki nakaz.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

W dniu 26 listopada 2015 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Rada gminy w nieodpowiedni sposób skalkulowała stawki opłat za śmieci, w związku z czym naruszyła przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mieszkaniec Gminy złożył skargę do WSA na uchwałę rady gminy, który stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Wyrok WSA w Kielcach w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 20 marca 2015 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Wyrok dotyczy skargi Prokuratora Rejonowego na uchwałę Rady Gminy dotyczącą ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy.

Strony