Uchwała Kolegium RIO w Lublinie w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 16 marca 2016 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie podjęło uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy może zwolnić właściciela nieruchomości z części lub całości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, jednak zwolnienie nie może zostać uzależnione od złożenia wniosku przez właściciela nieruchomości.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 24 marca 2014 r. sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(...) W załączniku do powyższej uchwały w kategorii „Nieruchomości niezamieszkałe” Rada Miasta Ostrołęki ustaliła, iż w przypadku gdy na terenie nieruchomości będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych w deklaracji płatnik ma wykazać stawkę preferencyjną opłaty (...)

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 25 lutego 2014 r. sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(...) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie badając przedmiotową uchwałę stwierdziło: W § 1 badanej uchwały postanowiono, że deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ale (...)

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 6 września 2013 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(...) Z powyższych przepisów prawa wynika, że deklarację właściciel nieruchomości składa „w terminie 14 dni od dnia zamieszkania lub powstania odpadów komunalnych na danej nieruchomości” natomiast w przypadku zmiany danych w deklaracji, zobowiązany jest do złożenia nowej. Wyszczególnianie w treści deklaracji mieszkańców „stałych i sezonowych” w zależności od tego czy odpady są odbierane we wszystkich miesiącach roku, czy też nie oraz nieruchomości na których odpady powstają sezonowo, czyli nie (...)

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 11 lipca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

(...)Rada ustalając w § 3 ust. 2 w pkt 1-3 uchwały termin płatności pobranych przez inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powtórzyła zapis ustawowy, do czego nie miała uprawnień, zaś w § 3 ust. 2 pkt 4 uchwały Rada, nie ustaliła terminu późniejszego, lecz wskazała dzień 31 grudnia, tj. termin płatności opłaty – co pozostaje w sprzeczności z art. 47 § 4a ustawy (...)

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpady

(...)Zdaniem Kolegium Izby obowiązek złożenia informacji, które nie mają wpływu na obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje w sprzeczności z art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Należy także zwrócić uwagę na pkt 2 pouczenia do deklaracji, z którego wynika, że do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza miejscem zamieszkania przez okres powyżej 2 miesięcy.(...)

Strony