Uchwała RIO w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie wysokości stawki za odbiór odpadów komunalnych

W dniu 16 kwietnia 2015 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi podjęła uchwałę w sprawie wysokości stawki za odbiór odpadów komunalnych. RIO stwierdziła, że rada gminy różnicując stawki opłaty w zależności od liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym, naruszyła przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Uchwała RIO w Warszawie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie stawek opłaty za gospodarowanie odpadów w nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe

W dniu 5 maja 2015 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie podjęła uchwałę w sprawie stawek opłaty za gospodarowanie odpadów w nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe. Rada gminy podjęła uchwałę dot. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe. Wg uchwały obowiązywać miałaby zryczałtowana stawka opłaty w wysokości 56 zł gdy śmieci są zbierane w sposób selektywny, a 112 zł gdy są zmieszane (stawka roczna). RIO stwierdził, że uchwała została podjęta z naruszeniem prawa, dlatego, że zgodnie z przepisami ustawy UCPG ryczałtowa stawka opłaty jest ustalana jako iloczyn średniej ilości odpadów i wyrażonej w liczbie pojemników.

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 30 października 2013 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. WSA stwierdził, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter publiczno-prawny i jest oderwana od faktycznej ilości wytwarzanych i odbieranych przez gminę odpadów.

Uchwała RIO w Gdańsku z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

W dniu 1 kwietnia 2015 r. zapadła Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami. W ocenie Kolegium RIO, uchwały rady dotyczące określania metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, ze względu na generalny i abstrakcyjny charakter regulacji w nich zawartych, są aktami prawa miejscowego. 

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

W dniu 4 grudnia 2014 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku. Rada miejska podjęła uchwałę sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku. Uchwała również dotyczyła warunków utrzymywania gołębi oraz zasad utrzymywania pszczół. Prokurator, jednak zakwestionował ten zapis w związku z czym zaskarżył go do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd zgodził się z zarzutami prokuratora, stwierdzając, iż stanowiły istotne naruszenie prawa.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 9 stycznia 2015 r. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

W dniu 9 stycznia 2015r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. WSA uznał, że nie można nakazać właścicielom nieruchomości usuwania bądź ograniczania śliskości chodników, a tym samym zapisanie obowiązku w uchwale dotyczącej utrzymania czystości i porządku w gminach jest przekroczeniem delegacji ustawowej.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2013 r. w przedmiocie wymagań dla przedsiębiorcy ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

W dniu 10 grudnia 2013 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w przedmiocie wymagań dla przedsiębiorcy ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych potrzebne jest zezwolenie wydawane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wymagania, jakie trzeba spełnić, aby uzyskać takie zezwolenia, określa w drodze uchwały rada gminy. Taka uchwała nie może jednak ustalać obowiązków przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.

Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach

W dniu 25 listopada 2014 r. zapadło rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach. Wojewoda Wielkopolski orzekł, że Regulamin czystości musi zawierać zapisy dotyczące mycia i napraw samochodów poza myjniami i warsztatami. Rada Gminy Grzegorzew przyjęła regulamin utrzymania czystości i porządku. Uchwałę tę unieważnił wojewoda wielkopolski, bo dostrzegł w niej brak niezbędnych zapisów.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014 r. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku

W dniu 10 grudnia 2014 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku. WSA stwierdził, że Rada nie może w regulaminie utrzymania czystości i porządku w na terenie gminy określić obowiązku posypywania chodnika piaskiem lub innym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

Strony